Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapeut – en naturlig medspelare i framtiden

Ledare av Lena Haglund

Att stödja människans förmåga till aktivitet är grundläggande inom arbetsterapi. Vi måste därför ständigt hålla oss ajour med den utveckling som sker i samhället. Vi måste förstå vilka aktiviteter människor vill välja och har behov av att utföra. Naturligtvis varierar det med den ålder man har, men även samhällsförändringar påverkar. Gårdagens aktivitetsmönster är, varken på individnivå eller ur ett samhällsperspektiv, detsamma som dagens. Vi arbetsterapeuter måste våga ha en vision om framtiden.

Att laga middag i en familj är i dag oftast vitt skilt från hur man gjorde under 70-talet. Nu är matkasseinköp via serviceföretag ett vanligt inslag i vardagen för många familjer. De barn som växer upp med detta kommer att ha helt andra värderingar och normer som vuxna, än de barn som växte upp på 70-talet.

Vi bor oftast i centralorter i dag och ålderdomshem har ersatts av serviceboende eller stöd av hemtjänst i eget boende. Detta stöd kan vara i såväl offentlig som privat regi. I samband med dessa förändringar har en mängd olika serviceföretag växt fram och framtidsforskare spår ett ännu mer servicebaserat samhälle.

Rätt använda borde nya sociala innovationer ge oss alla stöd att klara vardagslivets aktiviteter på ett hållbart och försvarbart sätt. Men vi måste vara med och ta ansvar för att nya innovationer verkligen kommer alla till del. Kanske är det så att de som mest behöver sociala innovationer är de grupper i vårt samhälle som har störst svårighet att uppleva delaktighet och samhörighet, som personer med svag hälsa och dålig förankring i arbetslivet.

Arbetsterapeuten kan här bli en mycket viktig medspelare. Vi kan tydliggöra vilka innovationer som behöver utvecklas för att underlätta för människor att klara sina vardagliga aktiviteter. På individnivå kan vi stödja en person att våga prova nya aktiviteter. Arbetsterapeutens arbetssätt, att alltid utgå från individens uppfattning vid utformning av insatser, att alltid skaffa sig kännedom om individens behov och önskemål, kommer att vara grundläggande för all utveckling i framtiden.

Men nya sociala innovationer kan också öppna helt nya arenor inom arbetsterapi, samtidigt som detta ställer krav på att våga ta sig an nya tekniker och nya sätt att göra saker och ting på. Arbetsterapin måste utveckla tjänster och produkter så att vi möter individens sociala behov och önskningar i framtiden.

I detta nummer av Arbetsterapeuten presenteras både nya verksamheter och nya metoder. Att prova och säkerställa nya teknikers och tjänsters värde inom arbetsterapin kommer att blir en mycket angelägen uppgift för oss arbetsterapeuter. Vi ska ha hög kvalitet i den arbetsterapeutiska verksamheten för att vara ett modernt behandlingsalternativ.

En springande punkt för att lyckas introducera det nya är kunskaper och attityder. Vi arbetsterapeuter måste ta ansvar för att skaffa oss kunskap om värdet av sociala innovationer, så att vi kan stödja våra klienter och patienter att bli aktiva och delaktiga i framtidens förändringar. Det ingår i vårt yrkesansvar att hålla oss uppdaterade om utvecklingen. Patienter/klienter har rätt att förvänta sig det när de möter oss.

Arbetsterapeuter är, med sin gedigna kompetens om aktivitet, hälsa och välbefinnande samt relationen mellan människa, teknik och miljö, en naturlig och viktig medspelare i framtidens samhälle!


Lena Haglund
Ordförande
e-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-10-14

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.