Hoppa till innehåll

TA | Arbetsterapi gör visst skillnad

Debatt/insändare

Sedan i maj finns nya nationella riktlinjer om indikationer för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Bakom rapporten står Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av fyra läkare, fyra sjukgymnaster, en psykolog och så småningom, först en och sedan två arbetsterapeuter. Till grund för arbetet låg frågan om förutsättningar för att erbjuda multimodal rehabilitering i syfte att förbättra funktions- och aktivitetsförmåga.

Arbetet skedde i två steg och i det första samt i slutfasen av det andra steget bestod arbetsgruppen enbart av två läkare och två sjukgymnaster, vilka också skrev remissupplagan. Gruppsammansättningen tog sig bland annat uttryck i ett klart ställningstagande emot arbetsterapeutisk aktivitetsutredning. Den ansågs som en ”försvårande omständighet” i den kliniska utredningen. Dessutom belystes aktivitet som ett övergripande område för sjukgymnaster i beskrivningen av respektive profession.

Trots kraftfulla protester från oss arbetsterapeuter försvann på så sätt den arbetsterapeutiska utredningen från remissversionen. Tack vare remissyttrande från kollegor och ifrågasättande från FSA fick vi till slut ändå möjlighet att tydliggöra skillnaderna i synsätt när det gäller komplexiteten i aktivitetsbegreppet, vilket ledde till att texten om den arbetsterapeutiska aktivitetsutredningen återinsattes.

Under arbetets gång blev det tydligt att vi som arbetsterapeuter inte betraktas som en given profession i arbetet med personer med långvarig smärta. Dels på grund av oklarheter enligt ovan men också på grund av att vi inte tydligt visar vilka effekter arbetsterapi har. En av läkarna i arbetsgruppen var snabb med att tydliggöra bristen på evidens för våra metoder. Vi får ta detta som en utmaning och fokusera utvärdering av interventioner i framtida forskning, för visst gör arbetsterapi skillnad.


Lena Mårtensson
Fil dr, leg arbetsterapeut
Göteborgs universitet

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-09-02

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.