Hoppa till innehåll

TA | Stora förändringar inom missbruksvården föreslås

Missbruksutredningen la nyligen fram sitt omfattande förslag till förändringar. Ansvaret ska tydliggöras och en stor del av vården ska samlas under sjukvårdshuvudmannen.

Missbruksutredningens slutbetänkande las nyligen fram med rubriken Bättre insatser vid missbruk och beroende – Individen, kunskapen och ansvaret. Förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Utredningen föreslår åtta reformområden för att skapa en mer kunskapsbaserad vård, som utgår från individens behov. Ansvaret för missbruks- och beroendevården ska tydliggöras mellan kommun och landsting och vissa förändringar föreslås.

Totalt lägger utredningen fram ett 70-tal förslag, en omfattande strukturförändring. Inom EU är ansvaret för behandling av missbruk och beroende vanligen samlat under sjukvårdshuvudmannen numera. Många små kommuner i Sverige har svårt att klara ökade kompetens- och resursmässiga krav.

Tidigare sågs missbruk och beroende främst som sociala problem, men ny kunskap har lett till att de snarare betraktas som sjukdomstillstånd. Vården har också förändrats och insatserna går mer i medicinsk riktning.

Den utbredda förekomsten av samsjuklighet mellan missbruk och beroende och psykisk sjukdom ställer också högre krav på medicinska insatser. I internationell jämförelse är användningen av läkemedel och andra medicinska insatser mindre utbredd i Sverige än i flertalet länder i övriga Europa och världen.

Utöver vårdideologiska orsaker är en viktig förklaring att kommunen enligt HSL endast får meddela vård upp till och med sjuksköterskas nivå, vilket försvårar läkemedelsbehandling.

FSA har följt arbetet med utredningen och speciellt uppmärksammat arbetsterapeutens möjligheter till kompetensutveckling. Arbetsterapeuten har sin givna funktion och roll avseende boende, sysselsättning och i klienten/patientens motivationsarbete.

– Detta kräver möjligheter till fördjupade kunskaper, anser Anna Burén, handläggare och leg arbetsterapeut som aktivt arbetat i en referensgrupp till utredningen.

Ändringar föreslås i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårds-lagen (HSL), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

De åtta reformområdena är:

  • Tidig upptäckt och kort intervention. Genom att identifiera och intervenera tidigt mot riskbruk kan utvecklingen av missbruk och beroende förhindras.
  • Tydligare ansvar för effektivare vård. Genom att tydliggöra ansvaret mellan kommun och landsting ska vård- och stödprocessen för den enskilde förbättras och vården effektiviseras.
  • Individens ställning stärks. Det ska leda till att den enskildes motivation och erfarenheter bättre tas tillvara i planering, genomförande och utveckling av vården. Motivation är en avgörande framgångsfaktor för att vården ska ge resultat.
  • Bättre kvalitet, kunskap och kompetens. Utvecklade system för kvalitetssäkring, forskning och kunskapsspridning och kompetensutveckling lägger grunden för en mer kunskapsbaserad vård.
  • Vård utan samtycke. Genom att förbättra behandlingsinnehållet, vårdens form och kopplingen till efterföljande frivillig vård skapas förutsättningar för en mer effektiv och rättssäker tvångsvård.
  • Polisens och kriminalvårdens roll. Genom att utveckla deras insatser för personer med missbruk eller beroende förbättras samverkan kring personer som är föremål för insatser från landsting, kommun, polis och kriminalvård.
  • Arbetsplatsen, arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen. Genom att stödja arbetsgivarens arbete med att förebygga riskbruk, missbruk och beroende samt förbättra tillgängligheten till insatser inom arbetsmarknadspolitiken och socialförsäkringen förbättras möjligheterna till bibehållen anställning och rehabilitering till arbete.
  • Vårdens innehåll, boende och sysselsättning. Genom att anpassa innehållet i vården för olika målgrupper (åldersgrupper, genus, etnicitet, funktionsnedsättning, etcetera) och inom vissa insatsområden (läkemedelsberoende, dopning, etcetera) samt utveckla kunskapsbaserat stöd till boende och sysselsättning kan en mer effektiv vård skapas för fler.


Jane Bergstedt

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.