Hoppa till innehåll

TA | ”Få pris är en utmaning”

FSAs kvalitetsutmärkelse 2011 delades ut på At-forum i april. Det gick till Arbetsterapienheten Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med 58 medarbetare.

Bildtext: Marie Erickson och Gunilla Christiansson tar emot priset på At-forum.

Foto: Malin Stedt Gustavsson

Det var med glädje och stolthet vi tog emot FSAs kvalitetsutmärkelse 2011. Vårt arbete med tydliga mål, uppföljning, vårdprogram/rutiner, registrering av vad vi gör med mera gav resultat. Utgångspunkten i vårt arbete är Socialstyrelsens ledningssystem God Vård, vilket återspeglats i vårt BSK (Balanserade StyrKort – en metod och styrfilosofi med fler mätperspektiv än de finansiella).

Sahlgrenska universitetssjukhuset består av olika geografiskt placerade sjukhusenheter. Vår enhet finns på Sahlgrenska sjukhuset som har cirka 750 vårdplatser med ett uppdrag att bedriva sjukvård på läns-, region- och riksnivå, utbildning och FoUU (Forskning, Utveckling, Utbildning). Arbetsterapienheten Sahlgrenska sjukhuset är den största av fyra arbetsterapienheter inom Verksamhetsområdet för sjukgymnastik och arbetsterapi och har 58 medarbetare.

Våra mål är grupperade inom fem olika perspektiv: patient, process, medarbetare, FoUU och ekonomi. I arbetet med att konkretisera målen krävs alla medarbetares engagemang och delaktighet. Vi ser det som en viktig framgångsfaktor. Lika viktigt som engagemanget i att ta fram mål är allas aktiva medverkan i de aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas.

Detta är ett arbete som utvecklats genom åren med sikte på att BSK ska vara känt och tydligt för alla medarbetare. Alla får tillfälle att vara delaktiga, att påverka och diskutera före beslut. Vi försöker hela tiden att behålla den röda tråden och förklara hur olika uppdrag och projekt är kopplade till våra mål. Det finns en poäng med att det är känt hur allt hänger ihop. Som ett exempel förväntas alla kunna relatera sitt kompetensutvecklingsbehov till BSK och se sin del för att uppfylla målen. Arbetssättet som vi beskriver gäller hela vårt verksamhetsområde.

Några exempel på arbete för att nå verksamhetens mål:

 • Journalgranskning: Varje arbetsgrupp har gjort en handlingsplan för att öka samsynen runt dokumentation och lära av varandra.
 • Enkäter: Patientenkäten inom öppenvård visade att patienterna är mycket nöjda och känner sig delaktiga i den behandling de fått. En enkät inom slutenvården kommer i höst. Alla medarbet-are har fått utbildning med föreläsning och praktiska övningar i MI-metoden (Motiverande samtal) som ett led i ”delaktighetsarbetet”.
 • Vårdprogram/rutiner liksom patientinformation/träningsprogram: Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. För att främja teamarbete och ha samstämmighet i patientarbetet är ett mål att detta görs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillsammans, utan att det yrkesspecifika för yrkesgrupperna suddas ut. 
 • Systematik: Enheten arbetar systematiskt med att ta fram prioriteringslistor enligt den nationella modellen för öppna prioriteringar så att vi gör rätt åtgärder, i rätt tid och till rätt patient.
 • Uppföljning: Vi följer upp KVÅ-registreringen (Klassifikation VårdÅtgärder) för att se vad patienten i praktiken ”får” av oss under vårdtiden. Tiden innan bedömning görs och om patienten erhållit arbetsterapi, följs upp kvartalsvis i Riks-Stroke.
 • Uppdragsbeskrivningar: På enheten har vi tagit fram uppdragsbeskrivningar och kompetensbeskrivningar för alla arbetsgrupper. 
 • Handledarutbildning: För att fördjupa kunskaperna inom arbetsterapi och för att bättre kunna handleda alla de studenter som kommer till oss har handledarutbildning prioriterats och tillfällen med teoretiska reflektioner i studiecirkelform genomförts. 
 • Kunskapsförmedling: Internutbildning där pågående arbeten/projekt/större utbildningar redovisas samt regelbundna yrkesträffar genomförs.

Våra utvecklingsområden, som vi säkert delar med flera, är implementering av
ny kunskap, revidering av program och rutiner, att utveckla resultatmått och former för ökad patientdelaktighet.

Det var en utmaning för oss att söka utmärkelsen, men även en utmaning att få den. Nu måste detta förvaltas och vi måste också förädla och utveckla vårt arbete så att vi verkligen gör skillnad för våra patienter. Utmärkelsen bidrar till att vi ska nå vår vision att uppfattas som ledande i Norden.


Gunilla Christiansson, enhetschef, Sahlgrenska
Marie Erickson, leg arbetsterapeut, Sahlgrenska

Fakta: Motivering

Arbetsterapienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg har

 • en årlig verksamhetsplan med mätbara mål,
 • en verksamhetsrapport där måluppfyllelsen redovisas,
 • arbetsterapiprogram för de mest frekventa patientgrupperna inom enheten.

Fotnot: Ta del av Sahlgrenskas ansökan och rapport här.

Ansvarig för sida:

Jane Bergstedt 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Vikarierande redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-06-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.