Hoppa till innehåll

TA | "Lönen måste återspegla kompetens och prestation"

Ledaren

Årets At-forum samlade närmare 900 arbetsterapeuter i Göteborg för att ta del av den forskning och utveckling som sker på arbetsterapiområdet idag. Detta var tionde gången FSA arrangerade At-forum, första gången var 1993. Dessa sammankomster är mycket viktiga. De ger arbetsterapeuter en möjlighet att hålla sig à jour med kunskapsläget inom arbetsterapi. Men det är också viktigt att den kunskapsproduktion som bland annat forskningen ger, implementeras i vardagsarbetet så att patienter och klienter får en så bra och säker arbetsterapibehandling som möjligt.

Implementering av ny kunskap i så komplexa system som hälso- och sjukvård och socialtjänst är ofta svårt. Införandet av ny kunskap måste ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Man måste bland annat ta hänsyn till de olika kunskaper som redan finns där. De tankestrukturer och handlingsmönster som finns hos personal och patienter/klienter påverkar på ett avgörande sätt en god implementering. Men även faktorer som ledarskap, arbetsklimat, delaktighet på arbetet och arbetsbelastning påverkar möjligheterna att föra in ny kunskap. De organisatoriska systemen måste byggas så att de skapar gynnsamma förutsättningar för lärande inom ramen för befintlig verksamhet.

Abstraktsamling och program från At-forum finns tillgängliga på FSAs webbplats för er arbetsterapeuter som inte hade möjlighet att delta. Detta är en mycket viktig kunskapskälla att ösa ur och som vi hoppas kommer att bli en naturlig resurs i det dagliga arbetet.

I detta nummer av tidskriften tar vi upp frågan om genus. Det finns många viktiga aspekter inom genusbegreppet som framgår av artiklarna.

FSA beslutade vid fullmäktige 2008 om ett ställningstagande kring jämställdhet och mångfald. I detta står bland annat att FSA anser att arbetsterapeutyrket värderas för lågt på många håll i förhållande till de krav som ställs på yrkesutövandet, och att arbetsterapeuter ofta omfattas av en strukturell lönediskriminering.

Lönen inom de arenor där arbetsterapeuter är anställda är obegripligt låg och vi ser tyvärr ingen större förbättring. Det går inte att komma ifrån att genus och lön tycks ha ett samband. Men är det försvarbart?

Sambandet mellan kompetens, prestation och lön –  och att lönesättningen sker nära verksamheten,  i samtal mellan chef och medarbetare – är viktiga utgångspunkter i den lokala lönebildningsprocess som FSA förespråkar, men det förutsätter att intentionerna i löneavtalen efterföljs. Våra medlemmar måste få möta chefer som har mandat att föra en dialog om lönen på ett individuellt plan. Lönen måste återspegla den kompetens som arbetsterapeuten har och den prestation man bidrar med.

Deltagarantalet vid At-forum och andra fortbildningsinsatser som FSA bedriver, visar att arbetsterapeuter är nyfikna och engagerade, tar ansvar för sitt livslånga lärande och sin kompetensutveckling. Man vill lära nytt för att utveckla verksamheten. Man vill bidra till att patienter och klienter får en så god och säker vård och omsorg som möjligt. Men detta måste även visa sig i plånboken! De som kan ändra på dagens förhållande är de som sitter på pengarna – FSAs medlemmar bidrar redan på ett konstruktivt sätt!


Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA
e-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-05-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.