Hoppa till innehåll

TA | Snabbare återhämtning med ”hemrehab”

Kan hemträning medverkatill att patienten återhämtar sig snabbare från en stroke? Det är förhoppningen på Sahlgrenska i Göteborg, som valt en ny arbetsmetod.

Bildtext: Ann Björkdahl, koordinator inom arbetsterapin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Text och foto: Ulla-Karin Höynä

Sedan ett år tillbaka arbetar stroketeamet på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg med hemträning. Förslaget kom från sjukhusledningen. Karin Fröjd, ansvarig för strokeenheten inom SU, fick uppdraget att dra igång verksamheten. 

Metoden testades i ett pilotprojekt om det organisatoriskt skulle fungera att samma personal arbetar på avdelningen och i hemmet. Det fanns en oro för ökad stress, men det visade sig inte vara något problem. De sex arbetsterapeuterna på strokeenheten som deltog i studien, ville fortsätta att följa patienten både på sjukhuset och hemma. Sjukgymnasterna valde att avsätta en person på heltid för hemträning. I teamet ingår också en sjuksköterska. Till en början skulle den nya uppgiften klaras med befintliga resurser, men det visade sig svårt. Stroketeamet har nu fått ett tillskott med 20 timmar. Enheten är en sammanslagning av geriatrik, medicin och neurologi och tar emot cirka 1 000 patienter per år. Dit kommer strokepatienter direkt och går inte omvägen via akutintaget.

”Hemrehab-teamet” är ett stöd vid hemgången och en tid efter utskrivning. Under som mest fyra veckor gör teamet hembesök två till fyra gånger per vecka.
Syftet med hemträningen är att ge patienten råd och stöd och få vardagen att fungera. Träningen läggs upp efter de mål patienten har satt upp. ”Hemrehab-teamet” har kontinuerliga möten och informerar varandra om patientens aktiviteter. En viktig del är överrapportering till primärvård och kommun samt handledning av närstående och hemtjänst.

Alla strokepatienter inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, ska få samma behandling. Det innefattar Sahlgrenska, Mölndahl, Östra och Högsbo sjukhus. Enligt Ann Björkdahl, koordinator inom arbetsterapin inom SU, vill man införa samma arbetssätt i hela Västra Götaland.

När man tittar på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är bilden en annan. Strokepatienter kommer först till Karolinska och därefter kan de skrivas ut till annan rehabinstans eller hemrehab. På Karolinska i Solna gör arbetsterapeuter bedömningar av strokepatienter, men de arbetar inte med hemrehab, säger Carin Renger, t f verksamhetschef Arbetsterapikliniken.

För äldre strokepatienter finns en geriatrisk rehabavdelning på Karolinska i Huddinge. Här görs bedömningar av patientens aktivitetsförmåga, för att se vilka behov patienten har av fortsatta insatser.  

– Vi rapporterar till primärvården i det område där patienten bor om vad som gjorts från vår sida och rekommenderar fortsatt behandling av arbetsterapeut, förklarar Carina Reischl-Sundberg, en av sektionscheferna på arbetsterapiklinken. 

Om det blir aktuellt med hemrehab finns det olika lösningar. Strokepatienter kan få hjälp med träning av det privata vårdföretaget Reageraklinikerna som har avtal med landstinget i Sydvästra Stockholm, Huddinge och Botkyrka kommun. De har ett stroketeam som består arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logoped och kurator. Reageraklinikernas avtal innebär att de arbetar med patienten ”tills de har en stabil funktion i hemmet”, uppger arbetsterapeuten Monica Aasnes på Reageraklinikerna. På Sydöstra sidan finns Primärvårdsrehab södra, som hör till landstinget. Hemrehab finns även på flera orter i landet.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.