Hoppa till innehåll

TA | Därför engagerar de sig i utskotten

Maude Hagberg är ledamot i FSAs Barn- och ungdomsutskott och Josefine Lampinen i Äldreutskottet. Båda tycker att uppdraget är givande. Men vad är syftet med utskotten?

Bildtext: Maude Hagberg är arbetsterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och ledamot i Barn- och ungdomsutskottet. Hon var bland annat med i skapandet av "Vasaskeppet" på Lekterapin på Habiliteringen. Här demonstrerar hon hur man reser seglen med hjälp av "draglinor" och får handträning på köpet.

Text och foto: Catharina B Tunestad

FSA har elva olika utskott som bevakar vad som händer inom följande områden; barn- och ungdom, arbetsliv, smärta, äldre, synnedsättning, vuxenhabilitering, primärvård, psykiska funktionsnedsättningar, onkologi/palli-ativ vård, neurologi/medicin vård samt rörelseorganen.

I utskotten sitter två till fem ledamöter, varav en är sammankallande. Många av dem är specialister i arbetsterapi eller har arbetat länge inom det specifika området som just det utskottet bevakar. Uppdraget sker på ideell basis.

Gemensamt för utskotten är att de arbetar för att sprida kunskap om arbetsterapi, främja nya metoder och arbetsterapeutisk verksamhetsutveckling inom områdena de verkar. Detta sker exempelvis genom att de ordnar utbildningar (kurser) och workshops. Dessa hålls i regel på FSAs kansli i Nacka, men ibland även på någon av ledamöternas arbetsplatser runt om i landet.

En viktigt uppgift för utskotten är att bilda nätverk, se till att de utvecklas och ta initiativ till återkommande träffar där man lyfter en särskild fråga eller ämne. Ofta brukar det vara någon specialist i arbetsterapi inom området som föreläser om sina erfarenheter vid nätverksträffarna.

Maude Hagberg, ledamot i Barn- och ungdomsutskottet, tycker träffarna är givande och ordnar dem gärna. Hon arbetar på neuropediatriken på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

– Utbildningar är kostsamt och kräver mer planering så det har vi inte lika ofta. Nu håller vi i och för sig på att ta fram en ny kurs, som enkelt beskrivet handlar om en ny metod om hur man kan lära barnen hur de ska göra för att utföra aktiviteter. Modellen riktar sig till barn med tankemässiga brister, berättar hon.

Inom Barn- och ungdomsutskottet, liksom de flesta andra utskott, har man olika nätverk. Ett riktar sig exempelvis specifikt till dem som arbetar på barnklinik där man hade en nätverksträff för inte så länge sedan.

– Nästa nätverkträff kommer att ta upp dilemmat som kan uppstå vid transition, som Maude Hagberg anser är ett ”högst aktuellt ämne”.

Den vänder sig till arbetsterapeuter inom både barn- och vuxenhabilitering och handlar om problemen som kan uppstå för unga vuxna vid övergången från barn- till vuxenhabiliteringen.

– Som det ser ut idag är det ofta vattentäta skott mellan dessa. Hur förbereder vi barnen på detta? Och föräldrarna? funderar Maude Hagberg, som anser att hon får många värdefulla kontakter genom nätverksträffarna som hon annars inte skulle ha fått.

En av de viktigaste frågorna för barn- och ungdomsutskottet är att verka för att få fler arbetsterapeuter inom skolan.

– Det finns mycket för oss arbetsterapeuter att göra där. Och då tänker jag inte enbart på barn med uttalade diagnoser, utan även barn med diffusa uppmärksamhetsproblem.

– Det skulle räcka om varje kommun hade en eller två arbetsterapeuter anställda på ett Resurscentrum dit man skulle kunna vända sig och helst då arbetsterapeuter med förskrivningsrätt på hjälpmedel. Det skulle vara fullt realistiskt att genomföra, säger Maude med tonvikt på sista meningen och ser ut att undra varför verkligheten inte redan ser ut på det viset.

I slutet av januari varje år träffas alla utskott för en gemensam utskottskonferens på FSAs kansli i Nacka. Det är enda tillfället alla utskott samlas under året. Då sker ett erfarenhetsutbyte och man diskuterar aktuella frågor utifrån FSAs strategiska agenda tillsammans med ordförande och handläggarna i professionsfrågor på FSAs kansli. Efter denna konferens sätter respektive utskott samman en verksamhetsplan för de kommande två åren.

En som gärna slår ett slag för utskottskonferensen är Josefine Lampinen som suttit i äldreutskottet sedan 2007. Hon är specialist i arbetsterapi på Dagrehab på Geriatriskt Centrum i Umeå.

– Att komma till utskottsträffen varje år ger en hemmakänsla, alla är så glada, tycker det är roligt att träffas. Man får otroligt mycket utbyte av varandra under den dagen, säger hon.

Den positiva andan försöker hon ta med sig och behålla under resten av året när hon kommunicerar med medlemmarna i de olika nätverken och kollegorna Gudrun Johansson och Åsa Larsson i äldreutskottet som arbetar i Göteborg respektive Linköping.

Kontakten dem emellan och med nätverken sker vanligen via mejl, ibland på telefon, men det funkar bra tycker hon.

– Vi har också haft en videokonferens med hela Norrbottens arbetsterapeuter som gick jättesmidigt, säger Josefine.

Hon, Gudrun och Åsa brukar dela upp arbetet i utskotten mellan sig och ”ta ett kvartal var i taget” då de bevakar olika frågor som de gjort upp om innan.

– Jag har exempelvis ansvaret för att bevaka nyheter inom arbetsterapi i norra Sverige från januari till april månad, säger Josefine.

Hon berättar att utskottens ledamöter försöker vara lyhörda för vad medlemmarna önskar få mer information om och undersöker om det går att göra en workshop eller kurs av ämnet/frågan om tillräckligt många efterfrågar det.

Senaste året har Josefine varit involverad i fler olika workshops, bland annat om de nya riktlinjerna om demens.

Tidigare fanns en ”diskussionsgrupp” på FSAs medlemswebb där medlemmarna kunde logga in och föra fram sina synpunkter och utbyta erfarenheter med varandra. Det forumet försvann när nya webbplatsen introducerades i november av tekniska orsaker, men kommer eventuellt uppstå igen i annan form.

Josefine minns att äldreutskottet hade flest inlägg på diskussionssidan under förra året, något hon är både glad och lite stolt över då det var ett av deras mål.
Utskotten fungerar även som en remissinstans och referensgrupp till FSAs förbundsstyrelse och kansli i olika professionsfrågor.

Josefine Lampinen får genast ett allvarligare tonläge:

– Vi jobbar även för att hitta ett lokalt sätt att värna geriatriken och äldrevård-en som ofta får stryka på foten när det är besparingskrav.

– Att jobba med äldre är tyvärr inte lika ”hot” som att jobba inom kirurgi
eller på en hjärtklinik. Därför vill vi gärna se fler specialister i arbetsterapi inom äldrevård och äldreomsorgen. Vi är för närvarande bara tre i hela landet!

Hon påminner om att Umeå ändå är ett starkt fäste när det gäller just äldrefrågor jämfört med resten av landet, och hänvisar till den välrenommerade forskningen om äldre på Umeå universitet.

En av äldreutskottets planer är bland annat att sprida kunskap om hur sociala medier på nätet kan användas som aktivitet och göra de äldre mer delaktiga.

– Arbetsterapeuter måste vara beredda på att den här formen av nya aktiviteter är under uppseglande, säger hon och berättar i samma andetag att de äldre på Dagrehab på Geriatriskt Centrum numera får lära sig att använda Skype.

Fotnot: Utskotten tillsätts av förbundsstyrelsen i samband med fullmäktige varannat år.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.