Hoppa till innehåll

TA | Äldrevården kräver samordning och tillgång till arbetsterapeuter

Ledaren

Mer än en tredjedel av FSAs yrkesverksamma medlemmar arbetar med äldre. Det innebär att cirka 3 000 arbetsterapeuter finns inom kommunal äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och läns- och regionsjukvård.

Det kan låta som många, men FSA ser ett stort behov av fler arbetsterapeuter för att möta den efterfrågan som finns, eller i vissa fall, borde finnas.

De äldres behov ser mycket olika ut. Många äldre klarar sig själva, har eget boende, har en fungerande vardag med många meningsfulla aktiviteter, men det finns också äldre som har behov av insatser för att få sin vardag att fungera.

En avgörande faktor för att kunna erbjuda insatser till äldre personer med svårigheter är en fungerande samverkan mellan de olika intressenter som finns inom området.

Många av våra medlemmar signalerar att samverkansproblem mellan vårdgivare och vårdnivåer påverkar insatserna negativt. Det handlar om illa fungerande samverkan mellan landsting och kommun.

Under senare tid har även samverkansproblem med privata aktörer blivit allt mer framträdande. Det är av största vikt att man försöker hitta en lösning på detta. Äldre kommer i kläm, det är slöseri både med resurser och kompetens.

Idag händer det exempelvis att arbetsterapeuten inte får kännedom om, eller blir kallad till en vårdplanering inför utskrivning till hemmet. I vissa fall medför det att rehabiliteringsinsatser och träning som påbörjats på sjukhuset inte följs upp och hemtjänsten måste rycka ut akut för att lösa problem.

Sedan juni 2010 finns ett kommittédirektiv från regeringen om behovet av en nationell samverkan för hemsjukvården. Även vården av de mest sjuka äldre ska nu utredas av Socialdepartementet. FSA följer dessa utredningar mycket aktivt. Dessa betänkanden kan komma att ha stor betydelse för arbetsterapeuters framtida arbetssituation.

Att planera framtidens vård och omsorg innebär att många perspektiv måste beaktas. I detta sammanhang måste ett helhetsperspektiv användas och individens behov stå i centrum. Vi måste bygga en vård och omsorg av äldre som återspeglar dagens samhälle. Sverige är ett mångkulturellt och multietniskt land.

Det talas exempelvis 120 olika språk i vårt land idag. Hur beaktas detta i planeringen av den framtida äldrevården?

Framtidens vård av äldre kräver tvärprofessionella team med en bra kompetens och möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Tyvärr ser vi fortfarande att det finns verksamheter som saknar arbetsterapeutisk kompetens eller att man har mycket begränsad tillgång till det. De äldres rätt till stöd så att man kan öka eller upprätthålla sin aktivitetsförmåga och delaktighet i vardagen måste säkerställas genom en bra tillgänglighet till arbetsterapeut.

Det förebyggande arbetet måste utvecklas. Hembesök av arbetsterapeut till alla över 80 år har prövats med mycket positivt utfall i några kommuner. Genom ett avspänt och informativt samtal i den äldres hem kan många risker förebyggas, man kan tipsa om enkla åtgärder som att inte ha lösa mattor liggande på golvet för att förhindra fallolyckor och man kan informera om enkla smarta prylar som burköppnare, tub-utklämmare och andra så kallade konsumentprodukter, som man kan köpa själv. Detta är produkter som kan underlätta vardagen markant.

Tillsätt fler arbetsterapeuter och öka rehabiliteringen inom äldrevården – det förbättrar den äldres möjligheter och minskar också vård- och omsorgskostnaderna.

Lena Haglund
Förbundsordförande, FSA
e-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-03-28

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.