Hoppa till innehåll

TA | Ny patientsäkerhetslag ställer högre krav på vårdgivarna

Den 1 januari i år trädde den nya lagen om patientsäkerhet i kraft (2010:659). Den ersätter den gamla lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). En av förändringarna med lagen är att Socialstyrelsen från och med årsskiftet tar hand om patienters klagomål på vården, mot tidigare HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd).

Bildtext: Kritiska röster har väckts mot att den nya patientsäkerhetslagen inte är tillräckligt förebyggande, utan fortfarande grundar sig för mycket på en "reaktion", det vill säga när en felbehandling eller olycka redan har inträffat.

Text: Catharina B Tunestad
Källa: Socialstyrelsen

Tanken med den nya patientsäkerhetslagen är att få ned antalet vårdskador, oavsett om dessa beror på systemfel hos vårdgivaren, eller på att vårdpersonalen begått något misstag.

Lagen uppmanar vårdgivarna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Det innebär bland annat att de ska utreda händelser i verksamheten som medfört, eller hade kunnat medföra, att patienten fått en vårdskada, samt anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms utgöra en fara för patientsäkerhetsarbetet, till Socialstyrelsen.

Vårdgivaren har med den nya lagen även en skyldighet att ge patienter och närstående information och möjlighet att själva kunna bidra till patientsäkerhetsarbetet, exempelvis genom att ta del av deras synpunkter.

Den allra största förändringen är att ansvarssystemet har reformerats. Nu räcker det med att patienten anmäler en händelse till Socialstyrelsen, som från och med årsskiftet är den instans som patienten ska vända sig till om han eller hon har några klagomål på vården, mot tidigare HSAN som ansvarade för detta.

Patienten behöver inte längre redogöra för vem eller vad som brustit i behandlingen, utan Socialstyrelsen ska utredda händelsen förutsättningslöst. Det innebär att disciplinpåföljderna varning och erinran tas bort.

Sammantaget innebär lagen att vårdgivaren för ett större och tydligare ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och att personalens kompetens är tillräcklig för att ge patienten en god vård.

Ännu återstår en del frågetecken om den nya lagens tillämpning. Den kritik som bland annat förts fram är att det står mycket om vårdgivarens ansvar i lagtexten, men ingenting om vilken vårdgivarnivå som avses i de olika fallen.

I regeringens budget i höstas avsatte man 500 miljoner kronor till arbetet med att öka patientsäkerheten under 2011. Under de kommande tre åren kommer den summan att öka till 675 miljoner kronor per år. Med satsningen hoppas man stimulera till ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete och att patienten får en säkrare vård.

SKL (Sveriges kommuner och landsting). har varit med i utformningen av överenskommelsen hur pengarna ska fördelas och hur villkoren ska se ut för att få dem. Man har enats om att endast de landsting som förbättrar patientsäkerhetsarbetet får ta del av pengarna.

I samband med den nya patientsäkerhetslagen har KTH, Kungliga Tekniska högskolan, inrättat landets första professur i patientsäkerhet. Tjänsten tillsätts senare i år.

Iréne Tael, forskningsingenjör på KTH, med 37 år inom kärnkraftsindustrin, är inte behörig att söka professorstjänsten men ska tillsammans med Synnöve Ödegård, sjuksköterska och pionjär på området, lägga upp en efterfrågad utbildning om patientsäkerhet riktad till chefer inom vården.

Hon ger inte mycket för den nya patiensäkerhetslagen. I en intervju i Dagens Samhälle säger hon att regeringen "hade världens chans att flytta fram positionerna, men tog den inte".

– Istället för att trycka på behovet av ett systemperspektiv och förebyggande säkerhetsarbete, är mycket kvar vid det gamla, att reagera först när en felbehandling eller olycka inträffat, säger hon.

KTH gav ett mycket kritiskt yttrande över patientsäkerhetsutredningen, men utan att få gehör hos socialminister Göran Hägglund (KD).

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.