Hoppa till innehåll

TA | Lönestatistiken 2010

Text: Agneta Thor, Förbundssekreterare FSA

Vi tackar alla som svarat på vår årliga webbenkät och bidragit med uppgifter till statistiken. Svarsfrekvensen var i år 89 procent vilket är något högre än förra året och ett fantastiskt bra resultat som garanterar tillförlitlig och användbar statistik. Våra lokala företrädare i kretsarna bidrar med sina värdefulla insatser till totalresultatet och uppdaterar e-postadresser till medlemsregistret, så att vi kan skicka ut personliga enkäter till nästan alla våra medlemmar.

Tabeller, som utifrån olika variabler visar löneläget i september 2010, finns på FSAs hemsida. Logga in på medlemssidan och sök under LÖN – LÖNESTATISTIK.

Där finns FSAs lönestatistik sedan 2006 och framåt. Om du inte har tillgång till internet kan du beställa statistiken i pappersform från kansliet eller ta kontakt med någon av FSAs lokala företrädare.

På hemsidan finns också Saco Lönesök, som ger möjlighet att få statistik inte bara för medlemmar i FSA utan även medlemmar i andra Saco-förbund. Där finns också den partsgemensamma lönestatistiken som samlas in via arbetsgivarna i stat, kommun och landsting.

Med hjälp av Saco Lönesök kan du enkelt ta ut tabeller och diagram, både som stöd inför lönesamtalet och inför en anställningsintervju. För bästa resultat bör man börja med några få urvalskriterier och sedan göra jämförelser mellan olika urval.

Använd lönestatistik med sunt förnuft. Statistiken visar inte vilken lön du ska ha, utan hur löneläget ser ut vid en viss tidpunkt utifrån vissa kriterier!

Löneutvecklingen

Den totala individuella löneutvecklingen från september 2009 till september 2010 var 2,2 procent och det är betydligt lägre än vi vant oss vid under de senaste åren. Siffran kan inte relateras till utfallet i löneförhandlingarna eftersom lönen mäts i september oavsett om löneförhandlingarna är klara eller inte. Vi vet att 30 procent inte var klara med sina löner i september, däribland flera stora landsting/regioner, och staten träffade nytt avtal först i slutet av oktober.

Det framgår av statistiken att statligt anställda ligger på betydligt högre lönenivå än övriga. Lägst medellöner har arbetsterapeuter i kommunerna och landsting/regioner. Eftersom vi vet att många landsting/regioner inte var klara med sina löner i september så kan vi anta att de egentligen ligger lite högre än anställda i kommunerna och det stämmer överens med resultatet från förra året.

Regionala skillnader

Lönerna varierar inte bara mellan de olika arbetsmarknadssektorerna, de skiljer även mellan olika delar av landet. Högst medellöner för grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut finner vi i Stockholm och Fyrbodalskretsen. Lägst medellöner har de i Östergötland och på Gotland.

Störst skillnad mellan kretsarna finner man vid jämförelse av medellönerna i primärkommunerna. Det skiljer 4 293 kr/mån mellan medellönen i Stockholms södra krets och Gotland. Skillnaden mellan högsta och lägsta medellönen för landstingsanställda är inte lika stor.

Det skiljer 2 119 kr/månaden mellan Mellersta Skåne och Södermanland. Jämförelserna avser grundtjänst arbetsterapeut/distriktsarbetsterapeut.
Därför är det viktigt att ta reda på löneläget på olika arbetsplatser när man söker nytt jobb. Då är det rätt tillfälle att påverka lönen, för felaktigt satta löner är nästan omöjliga att rätta till utan att byta arbetsgivare.

Första jobbet – nyexaminerades löner

En bra ingångslön är viktig för löneutvecklingen under hela yrkeslivet. Låga ingångslöner är svåra att korrigera vid en senare löneöversyn och dålig marknadsföring för hela yrkesgruppen. Vi måste därför vara noga med att nyutbildade får rätt lön för första jobbet som arbetsterapeut.

Medellönen för nyexaminerade arbetsterapeuter var 21 897 kronor i månaden 2010, men det lönar sig att argumentera utifrån FSAs ingångslönerekommendation för 10 procent av de nyexaminerade fick en lön mellan 24 000 och 26 000 kronor i månaden.

FSA rekommenderade nyexaminerade 2010 att begära en ingångslön på 25 500 kr/mån och nu ser vi att 10 procent av FSAs medlemmar som tog examen år 2010 och tagit jobb i privata sektorn hade fått ingångslönerekommendationen eller mer. Det är viktigt att komma ihåg när man söker sitt första jobb som arbetsterapeut. Det är också viktigt att inte förväxla den generella ingångslönerekommendationen med den kontinuerliga lönerådgivning som FSA erbjuder alla medlemmar. Syftet är att driva upp ingångslönerna, vilket på sikt förbättrar löneutvecklingen för hela yrkeskåren.

Löneutveckling för cheferna i förbundet

FSA har många medlemmar som är chefer och för att tillvarata deras specifika intressen har FSA ett chefsnätverk och en chefsgrupp. Hälso- och sjukvården, där de flesta av FSAs chefer är verksamma, och övriga arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar vilket innebär att allt större krav ställs på cheferna.
För att den individuella lönesättningen ska fungera krävs att cheferna ges förutsättningar att hantera lönefrågorna och eget handlingsutrymme. Samtidigt har de flesta chefer anställningar av samma slag som huvuddelen av övriga medarbetare. Därför finns det anledning att specifikt bevaka deras löneutveckling.
Löneutvecklingen för chefer har varit bättre än för övriga befattningar. Totalt var den under mätperioden 3,3 procent. Bäst löneutveckling hade cheferna i statlig sektor, 4,4 procent, och i landstingskommunal sektor, 3,6 procent.

Förbered ditt lönesamtal

Förbered dig genom att sätta dig in i förutsättningarna för lönerevisionen i de centrala avtalen och fundera över de lönekriterier som gäller på just din arbetsplats. Försök att relatera kriterierna till reella situationer i ditt arbete. 80 procent av FSAs medlemmar har lönesamtal med sin chef, men alldeles för få tar hjälp av det material som förbundet tagit fram som stöd för att lönesamtalet ska bli en konstruktiv diskussion mellan chef och medarbetare.

Det finns mycket material för att du som är medlem ska vara förberedd och välinformerad. Bara en fjärdedel av medlemmarna tog kontakt med någon facklig förtroendeman inför lönesamtalen.

Vi har många välutbildade fackliga företrädare ute i verksamheten som kan ge stöd och bra argument. Använd lönestatistiken för att ge argumenten tyngd och trovärdighet. Det lönar sig!

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-02-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.