Hoppa till innehåll

Ny blankett ska tydliggöra för handläggarna på FK

– På Försäkringskassans nya blankett för läkarutlåtande efter Teamutredning, står det tydligt vilka funktioner och aktiviteter hos klienten som ska utredas och hur de ska värderas, säger Pernilla Keinestam-Lindell. Hon är jurist och projektledare på Försäkringskassans huvudkontor och menar att det klart framgår vad handläggaren på försäkringskassan behöver få kunskap om för att kunna ta beslut i sjukförsäkringsärenden.

Bildtext: Pernilla Keinestam-Lindell är jurist på Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm.

Text: Anki Wenster  
Foto: Eva Lindén

När Pernilla Keinestam-Lindell gör en jämförelse med tidigare upphandlingar av försäkringsmedicinska utredningar från privata leverantörer, där det var mer oklart hur och vad som skulle utredas, tycker hon redan nu att hon kan se att utlåtanden från TMU ger tydligare information.

Försäkringskassan vill veta hur sjukdomen påverkar patientens förmåga till aktivitet, hur prognosen för aktivitetsbegränsningarna ser ut och om det finns aktiviteter som innebär medicinska risker. På blanketten finns 18 aktiviteter listade. Dessa utgår ifrån vilka aktivitetsförmågor som generellt krävs i arbetslivet och bygger på nationella och internationella erfarenheter.

Camilla Parow är arbetsterapeut och egenföretagare i Region Skåne och har konsulterats för sex utredningar hittills i höst. Hon ser att TMU ger utvecklingsmöjligheter. 

– Jag ska gå en AMPs kurs i februari och till dess använder jag AWP som jag har erfarenhet av sedan tidigare. Den grundar sig på en strukturerad intervju där man väljer aktiviteter utifrån problematiken hos klienten, säger Camilla Parow. 

I arbetsterapeutens ”ruta” i utlåtandet anger hon de instrument som använts, vilka aktiviteter som valts och konkret vilken tidsåtgång. Patientens motorik, processfärdigheter, kommunikation och vad hon observerat dokumenteras. Graden av aktivitetsbegränsning bedöms med stöd av nivåbeskrivningarna 0-4 enligt Försäkringskassans nivåbeskrivningar. Innan teamet möts tar läkaren del av kommentarer och underlag från bedömningen och sedan diskuterar man bedömningarna i teamet och patienten informeras. Det är sedan läkaren som är ansvarig för utlåtandet.

–Vi har varit rörande överens i våra bedömningar i teamet så långt och jag ser det som en stor fördel att jobba ihop sig och diskutera hur vi gör våra bedömningar och eftersom alla professioner fyller i sin nivå på ICF koder så blir det lätt att se eventuella olikheter i våra bedömningar säger Camilla Parow och fortsätter:
– Det som varit svårast är att välja ICF kod efter FK:s tolkning av nivåerna, det blir mer rättvist när man som arbetsterapeut kan ta fram precis den ICF kod som stämmer överens med observationen. Samtidigt känner jag att mitt utlåtande har stor betydelse eftersom man får fram mycket som är väldigt konkret och sakligt, även om jag skulle önska att det fanns mer tid. Kursen i försäkringsmedicin var absolut nödvändig.

Pernilla Keinestam-Lindell är även ansvarig för de försäkringsmedicinska utbildningarna och säger att en fråga ständigt återkommer. 

– Man upplever att de metoder man använder inte är fullt avpassade för uppdraget.  Försäkringskassan har nu fått ett regeringsuppdrag för att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga med fokus på arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden. Uppdraget ska slutredovisas i januari 2013 och vi börjar nu med att skicka ut en enkät till arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer för att få en samlad bild av vilka metoder man konkret använder sig av idag, avslutar hon.

Fakta/Validerade instrument

  • The Worker Role Interview (WRI).
  • Dialog om arbetsförmåga (DOA).
  • Min mening.
  • Observation.
  • Assessment of Work Performance (AWP).
  • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS).
  • The Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS).
  • Evaluation of Social Interaction (ESI).

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.