Hoppa till innehåll

Diskussionrik dag

Med Norra Djurgården och Waldermarsudde som fond, återupptogs fullmäktigeförhandlingarna under lördagen på Elite Hotel Marina Tower i Nacka. Propositionen om bedömning av arbetsförmåga och hållbar utveckling var några som engagerade, liksom motionen om namnbyte för FSA.

Bildtext: Veronica Säthergren, Anna Häggström och Anna Ek-Oja i Norrbottenkretsen, upplever att fullmäktige gör dem mer fackligt engagerade. En av de motioner som de såg särskilt fram emot under lördagen var Strategiskt namnbyte av FSA – från okänd förkortning till känd profession.

Text: Stina Johansson
Foto: Eva Cederquist

Den inledande motionen från Skånekretsen handlade om en instruktion till valberedningen. Motionärerna yrkade på att förbundsstyrelsen ska tydliggöra valberedningens viktiga uppgift och kvalitetssäkra processen med nomineringar och förslag till organisationens valbara poster. Motionärerna menade att detta redan finns framtaget i många fackförbund och ideella organisationer.

Ann Mari Näslund från Jönköpingskretsen yrkade på ett tillägg och önskade att man även beaktar ökad mångfald, etnicitet, jämn könsfördelning och jämn geografisk spridning, samt fokus på olika arbetsområden och eftersträvan av god representation i valprocessen.

Fullmäktige beslutade att bifalla motionen med detta tillägg, något valberedningen kommer att praktisera inför fullmäktige 2012.

Övriga motioner som behandlades var bland annat utbildning för fackliga företrädare, strategiskt namnbyte av FSA – från okänd förkortning till välkänd profession, FSAs webbplats, samt separat webbplats om arbetsterapi med fokus inställt på omvärlden.

Maria Melin, från nordöstra kretsen i Stockholm, var en av dem som låg bakom förslaget om ett strategiskt namnbyte. Hon tyckte det var viktigt att fullmäktige ställde sig frågan huruvida ett strategiskt namnbyte kan gagna förbundet, från www.fsa.akademikerhuset.se till exempelvis www.arbetsterapeuterna.se. Tina Järvenpää från Skånes sydvästra krets, yrkade på avslag av motionen.

– De flesta använder en sökmotor för att hitta information på nätet och FSA hamnar högt upp i träfflistan.

Karin Samuelsson, förbundsstyrelsen, svarade:
– Verksamheten måste naturligtvis utvärderas med jämna mellanrum, det kan även inkludera en omprövning av namn. Men att tillsätta resurser för att utreda ett namnbyte och medel för att ”köpa” rättigheten till namnet känns inte som väl använda pengar.

Fullmäktige beslutade att anse motionen behandlad med hänsyn till förbundsstyrelsens yttrande.

En annan motion handlade om FSAs webbplats. Cecilia Bråkenhielm Olsson i Stockholms västra krets, yrkade på att webbplatsen ska omarbetas och bli mer tillgänglig och användarvänlig.

Kerstin Tyrenhag i förbundsstyrelsen drog styrelsens yttrande. Hon förklarade att styrelsen håller med om att webbsidan varit svårorienterad, men att mycket nu är åtgärdat. Den första november infördes en ny plattform och ett nytt medlemssystem på webben. 

Maria Melin, i Stockholms nordöstra krets, föreslog i sammanhanget ett ”webbråd”.

Fullmäktige beslutade att bifalla förbundsstyrelsens yrkande med tillägg av justeringen med översyn av skapandet av ett webbråd.  

Efter lunch var det dags för fullmäktige att ta ställning till de tio propositionerna från FSAs förbundsstyrelse. Det blev en diskussionsrik eftermiddag.

Propositionen om bedömning av arbetsförmåga var en fråga som engagerade. Förbundsstyrelsens ledamot Sandra Scherman föredrog:
– Under senare år har vikten av bedömning av arbetsförmåga uppmärksammats inom många olika verksamheter, exempelvis inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården.
– FSA har valt att framarbeta detta ställningstagande om bedömning av arbetsförmåga, som förhoppningsvis ska utgöra ett stöd för arbetsterapeuter, oavsett i vilken organisation man är anställd.
– Vi behöver ha olika bedömningsinstrument och olika datainsamlingsmetoder, det räcker inte med kortare intervjuinsatser som vissa arbetsgivare kanske vill att vi ska göra, sa hon bland annat.

Eva Borgklint, Jönköpingskretsen, höll med förbundsstyrelsen:
– Jag jobbar som rehabsamordnare och ser behovet av att påvisa vilken nivå man bedömer klienten gentemot, att det står att jag bedömer klienten gentemot vardagliga aktiviteter eller gentemot arbete på Samhall.

Maria Melin, Stockholms nordöstra krets, uppmanade de församlade att aktivt använda sig av propositionen i dialog med arbetsgivaren.

– Det kan vara ett viktigt stöd för hur verksamheter utvecklas, menade hon.
Fullmäktige beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag, inklusive tilläggsyrkandet.

Den mest nydanande propositionen handlade om arbetsterapi och hållbar utveckling. Ida Kåhlin från förbundsstyrelsen föredrog:
– Även om begreppet hållbar utveckling inte är något nytt i sig, är det nytt att sätta det i relation till arbetsterapi.
– Förbundsstyrelsen anser att arbetsterapi kan vara ett stöd i strävan mot hållbar utveckling. FSA ska därför aktivt medverka till att arbetsterapeutstudenter under sin grundutbildning får kunskaper om hållbar utveckling i relation till yrkesutövningen.

 Eva Hedenborn, Älvsborgs södra krets, yrkade på återremittering av förslaget och tyckte att hållbar utveckling kanske inte passar för allt och alla.

Fullmäktiges mötesordförande Margareta Lindberg, gavs av fullmäktige med ett rungande ja, möjlighet att yttra sig i frågan. Hon berättade att hon precis innan fullmäktige fått en fråga från universitetet hur man på arbetsterapeutprogrammet och andra program inom fakulteten jobbade med hållbar utveckling.

– När jag såg den här propositionen blev jag väldigt glad. Den är väldigt framsynt. Som du sa Ida så ligger vi i fronten. Det är en jättebra start på något. Till nästa fullmäktige har vi kanske hunnit längre i det här så att man kan förfina och påverka, sa hon.

Fullmäktige beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag.

Revidering av etisk kod beslutade fullmäktige att skicka på återremiss. Förbundsstyrelsen framförde att en viktig förändring, som gjorts i den etiska koden, är att begreppet patient/klient numer används genomgående. Det används i FSAs strategiska agenda och plan. Dessutom har definitionerna av begreppen i koden anpassats till ICF, WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health. Många menade att de centrala arbetsterapeutiska begreppen urholkades i och med anpassningen till ICF.

– Arbetsterapins syn på aktivitet är annorlunda jämfört med vad som står i ICF och jag vet inte om arbetsterapeuterna är beredda att ändra sin syn på begreppet aktivitet. Sedan innefattar begreppet delaktighet en subjektiv upplevelse, något  som inte heller framkommer så tydligt i ICF, sa Anna Häggström från Norrbottenskretsen.

Kristina Hultman, Västerbottenskretsen, replikerade:
– Jag tycker det är klokt att man har tagit in termerna i ICF därför att de är internationella och används av alla yrkesgrupper. Jag föreslår att man gör ett förtydligande i texten utifrån vad vi som arbetsterapeuter anser som viktigt.

Applåder följde. Vidare påpekade Eva Borgklint, Jönköpingskretsen, att ”skall”-satsen i ”Arbetsterapeuter ska delta i forskningsarbete” kunde ändras till ”bör”-sats eftersom inte alla arbetsterapeuter har möjlighet att delta i detta.

Annika Månsson, Skaraborgskretsen, höll inte med:
– Det är av yttersta vikt att vi tänker oss för så att inte arbetsgivaren kan stoppa oss genom att säga att det inte ingår i våra arbetsuppgifter. Därför stödjer jag förbundsstyrelsen i att det står ”ska”.

Elisabeth Trässwall från Hallandskretsen passade på att vädja till alla att tänka på hur man använder ordet specialist, för att undvika att det går inflation i begreppet.

Fullmäktige beslutade också att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under fullmäktigeperioden 2011-2012 utveckla och presentera en plan för kris- och katastrofsituationer. Likaså att bifalla förbundsstyrelsens yrkande på en ändring av stipendiefondens stadga. 

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-05

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.