Hoppa till innehåll

Den saknade länken mellan utbildning och praxis

Text: Linn Boltzius, leg Arbetsterapeut, Malmö, Sweden

Titel: International Handbook of Occupational Therapy Interventions
Författare/redaktör: Ingrid Söderback. New York. Springer, 2009.
ISBN: 978-0-387-75423-9.

Handbokens redaktör, Ingrid Söderback, beskriver flertalet evidensbaserade interventioner inom olika arbetsterapeutiska områden.

Boken baseras på 90 olika författares expertis, samt på Söderbacks 40 års av erfarenhet inom området. Författarna av de 61 kapitlen kommer från 59 olika universitet, sjukhus och privata kliniker från18 länder runt om i världen.

Mångfalden bland författarna gör handboken intressant. Den känns som ett välkommet tillägg till den arbetsterapeutiska litteraturen.

Handboken är relevant för alla personer som är intresserade av arbetsterapi, exempelvis arbetsterapeutstudenter, kliniskt verksamma arbetsterapeuter och personer inom andra professioner som kommer i kontakt med arbetsterapi. Boken består av sex delar. I den första delen förklaras bokens uppkomst och Söderback ger en förklaring av de modeller som ligger till grund för de interventioner som presenteras senare i boken.

Handboken uppstod ur en omfattande litteraturstudie av arbetsterapi och medicinsk rehabilitering. Metoden är väl beskriven i den första delen av boken. Utifrån litteraturstudien har Söderback identifierat arbetsterapeutens fyra främsta roller, vilka läsaren introduceras i.

De fyra rollerna som förklaras är arbetsterapeuten som administratör och rådgivare (manager) för anpassning och/eller bearbetning av omgivningsfaktorer, som lärare/terapeut (teacher) för stöd och träning i att lära eller återlära tillämpning av kunskaper, som förmedlare av aktivitet (enabler) för återhämtning och tillfrisknande och som främjare (promotor) för hälsa och välbefinnande. Dessa fyra roller konkretiseras genom ett patientfall, som gör att redaktörens tankar kring dessa roller är lätta att följa, samt enkla att förstå.

För att klassificera interventionerna som diskuteras i boken används begrepp från The International Classification of Function, Disability, and Health (ICD10), för att sedan organiseras utifrån arbetsterapeutens fyra främsta roller så som presenterats ovan.

Den första delen av handboken erbjuder även läsaren grundläggande kunskap kring arbetsterapi, och har sitt fokus på klinisk verksamhet, vilket även är kapitlets rubrik. I kapitlet förklarar redaktören allt det som hon anser att läsaren behöver veta för att kunna fördjupa sig i bokens kommande kapitel. Denna första del av boken fungerar som en bra sammanfattning av arbetsterapins kärna och grundtankar.

De kommande kapitlen erbjuder evidensbaserade arbetsterapeutiska interventioner som på ett enkelt sätt kan tillämpas i en klinisk verksamhet. Fyra av bokens sex delar innefattar kapitel som tar upp olika interventioner. Tre av dessa fyra börjar med en introduktion skriven av redaktören, och som fungerar som en översikt för de kommande kapitlen. Dessa tre introduktioner inrymmer även patientfall som binds sammanmed interventionerna. Samtliga kapitel avslutas med en användbar referenslista som gör det enkelt för läsaren att hitta relevant läsning kring de olika interventionerna som presenteras.

Den sista delen av handboken, del sex, diskuterar hur man som arbetsterapeut ska kunna erbjuda evidensbaserade interventioner. Även värdet av att utvärdera interventionerna betonas. Detta ämne är särskilt väsentligt utifrån debatten kring vikten av evidensbaserade interventioner. Jag anser att den här delen av boken ger en extra dimension till handboken och gör den mer användbar för läsaren.

Boken erbjuder även rekommendationer för framtiden, och hur man ska kunna utveckla dokumentationen av arbetsterapeutiska interventioner.

Redaktörens önskan att genom denna bok göra ett tillägg till den framtida utvecklingen av arbetsterapin världen över, upplevs realistisk.

Jag minns, som nyexaminerad arbetsterapeut, att jag och flera av mina studiekamrater saknade och efterfrågade länken mellan de modeller och teorier som vi lärde oss på universitetet och den kliniska verkligheten som mötte oss under den verksamhetsförlagda utbildningen. Handboken kan komma att fungera som den saknade länken och komplement till den befintliga kurslitteraturen.

Boken erbjuder även relevanta referenslistor som kan vara av intresse för läsaren, vare sig de är arbetsterapeutstudenter, kliniskt verksamma arbetsterapeuter eller yrkesutövare inom relaterande professioner.

Även om boken har några lätt åtgärdade problem för att bli mer användarvänlig, exempelvis dålig upplösning av bilder och behov av en mer konsekvent layout av kapitlen och deras introduktion, upplever jag den i stor utsträckning som användbar, framförallt för arbetsterapeutstudenter.

Boken erbjuder en bättre förståelse av arbetsterapins bidrag till vård och rehabilitering inom olika områden.

International Handbook of Occupational Therapy Interventions främsta förtjänst är att den kan komma att utgöra den saknade länken mellan utbildningen och den kliniska verksamheten.

Handboken publicerades 2009 i en inbunden version och 2010 i pocket.
För ytterligare information, gå till förlagets hemsida: www.springer.com

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2011-01-04

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.