Hoppa till innehåll

Ledaren | Arbetsmiljön - en mångbottnad fråga

Ledaren

Text: Kajsa Samuelsson, vice ordförande
E-post: kajsa.samuelsson@karlskrona.se

Det nummer av Arbetsterapeuten som du just har börjat läsa har som tema Arbetets miljö.

Artiklarna belyser olika aspekter på arbete och arbetsmiljö. De har ett perspektiv utifrån insatser riktade till både patienten/klienten och arbetsterapeuternas egen arbetsmiljö.

Arbetsterapeuters interventioner inom området arbete, riktar sig mot att anpassa den fysiska arbetsmiljön eller arbetsuppgifter för att underlätta en persons möjlighet att få en anställning hos en arbetsgivare, eller för att kunna återgå till en tidigare arbetsplats. 

Detta är av stor vikt för att möjliggöra för en individ att utföra ett arbete. En lika viktig aspekt är arbetsgivares och kollegors attityder till en person med nedsatt arbetsförmåga och hans eller hennes kompetens att utföra ett kvalitativt arbete. 

I regeringens aktuella remiss Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering, definierar utredaren bristande tillgänglighet utifrån ett brett perspektiv och inte endast som brister i den fysiska miljön.

Diskriminering på grund av bristande tillgänglighet kan, enligt definitionen som görs i remissen, även vara attityder och bemötande hos personal, kollegor och hos arbetsgivare, vilket berörs i en av artiklarna i detta nummer.

En annan aspekt på arbetets miljö är arbetsterapeuternas egen arbetsmiljö. En av artiklarna behandlar vikten av att den egna arbetsmiljön är bra för att vi i vår yrkesutövning ska kunna ge patienterna rätt stöd.

FSA har sedan drygt tio år samarbetat med Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane i arbetsmiljöprojektet Vägen mot det goda arbetet.

Inom projektet har flera delrapporter publicerats som behandlat arbetsterapeuters praktik utifrån olika frågeställningar.

FSAs arbetsmiljöprojekt startade omkring år 2000 för att undersöka orsakerna till att antalet långtidssjukskrivningar ökade bland förbundets medlemmar. Under de år som projektet pågått har ett antal arbetsterapeuter deltagit i intervjuer, fokusgrupper och i studiecirkeln om arbetsterapeuters arbetsmiljö.

Hur verksamheten organiseras hos de arbetsgivare där arbetsterapeuter är verksamma och vilka resurser som finns att tillgå påverkar naturligtvis den enskilde arbetsterapeutens möjligheter att ge de insatser som patienten/klienten har behov av.

Arbetsterapeuter som på olika sätt varit engagerade i arbetsmiljöprojektet har också uttryckt sin frustration över att de inte ges möjlighet att utnyttja sin kompetens fullt för att ge patienten/klienten det stöd han eller hon behöver för att fungera optimalt i sin vardag.

Ett centralt problem som formulerats av många av de medverkande arbetsterapeuterna, och som återkommer i olika sammanhang, är svårigheten att tydliggöra och att kommunicera på vilka grunder och varför arbetsterapeuterna gör sina interventioner till den enskilde patienten/klienten.

I sin senaste rapport tar Bengt-Åke och Monica sin utgångspunkt i arbetsterapeuters beskrivningar av situationer då de tolkat omgivningens gensvar som att de inte förstått deras arbetsterapeutiska överväganden och ambitioner.
Den senaste delrapporten inom FSAs projekt Vägen mot det goda arbetet presenteras i en artikel i detta nummer av Arbetsterapeuten.

Rapporten behandlar en viktig frågeställning som arbetsterapeuter tagit upp och formulerat under många år. Läs artikeln och ladda gärna ned hela rapporten som finns att hämta på FSAs webbplats.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-12

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.