Hoppa till innehåll

Ledaren | Morgondagens arbetsterapi – en viktig resurs för välfärdssamhället

Ledaren

Text: Lena Haglund, ordförande

Arbetsterapeut är ett yrke i tiden. Med sin genuina grund i det biopykosociala perspektivet på människan och hennes aktiviteter och delaktighet i samhället, kan arbetsterapeuten bidra till en säker och god vård och omsorgsverksamhet.

I det här numret av tidskriften Arbetsterapeuten presenteras olika former av verksamheter där arbetsterapeuter finns, som vi tror kommer återspegla en del av framtidens arbetsterapi.

Arbetsterapin kommer också att påverkas av alla förändringsprocesser som pågår i vår omvärld. Dessa förändringar har förbundsstyrelsen formulerat i den strategiska agendan som ska behandlas på vårt fullmäktige i november och i de propositioner som framläggs.

Här finns exempelvis propositioner om arbetsterapeuters ansvar när det gäller hållbar utveckling och arbetsterapi i kris- och katastrofsituationer.

Låt fullmäktige i november bli ett startskott för utformningen av den framtida arbetsterapin!

Vi har precis haft val i Sverige och de politiska besluten kommer att sätta agendan för arbetsterapeutens arbete.

Behovet av rehabilitering har uppmärksammats under valdebatten och nu måste ansvariga se till att resurser skapas så att insatserna verkligen erbjuds de personer som är i behov av dem.

Rehabiliteringskunnig personal, så som arbetsterapeuter, måste finnas i de team som byggs upp kring patienter/klienter med till exempel smärta och stressrelaterade syndrom.

Ett annat område, som ofta uppmärksammats i samhällsdebatten, är vård och omsorg om de äldre. Idag finns mycket forskning kring äldre, men ett påtagligt bekymmer är att den inte lyckas nå ut i verksamheterna.

I detta nummer presenteras en verksamhet som erbjuder många nya aktiviteter för de äldre. Låt sådana beskrivningar vara utmaningar för framtidens äldrevård och arbetsterapiinsatser!

Ett annat exempel på morgondagens arbetsterapi som beskrivs i detta nummer är projektet ATiS – Arbetsterapi i skolan. Det visar hur man i skolvärlden, på både individ-, grupp- och organisationsnivå, kan utveckla sin verksamhet genom stöd av en arbetsterapeut.

Skolan är ett av våra viktigaste välfärdsområden. Här har beslutsfattarna chansen att i handling visa vad man menar när man säger att man ska satsa på barn och ungdomar.

Anställ arbetsterapeuter i skolan! Svensk arbetsterapi, som totalt sett har en mycket god internationell ställning, är när det gäller arbete med barn och ungdomar mycket begränsad och outnyttjad.

Detta är ett av de områden där få arbetsterapeuter finns anställda. Det finns ingen naturlig förklaring till varför utvecklingen blivit sådan i Sverige. Det beskrivna projektet visar att det är dags att försöka ändra på detta.

Atis är ett exempel på hur introduktion av en ny yrkesgrupp i en verksamhet ger mervärde. Detta skulle kunna återfinnas inom flera verksamheter som idag till stor del saknar arbetsterapikompetens, exempelvis företagshälsovården och kriminalvården.

Morgondagens arbetsterapi formas också vid de workshops som FSA nu anordnar utifrån de nationella riktlinjerna för vård och insatser som fastställts av Socialstyrelsen för olika patient- och klientgrupper.

Arbetsterapeutens roll och funktion i relation till riktlinjernas rekommendationer av insatser, måste tydliggöras och utvecklingsområdet identifieras.

Morgondagens arbetsterapi kommer också att innehålla ännu oupptäckta arbetsfält. I takt med samhällets utveckling kommer nya områden att utmana arbetsterapeuternas kompetens. När kommer exempelvis den första reseguideboken där möjlighet till aktivitet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har granskats? En sådan bok bör en arbetsterapeut med lätthet kunna skriva.

För några veckor sedan började drygt 300 studenter i Sverige sin utbildning till arbetsterapeut. Det är dessa studenter, tillsammans med andra studerande på utbildningarna och redan utbildade arbetsterapeuter, som kommer att vara med i utformningen av morgondagens arbetsterapi.

Vi måste alla värna om en bra utbildning för våra studerande med undervisning och praktikplatser som tydliggör utvecklingspotentialen i arbetsterapi och fortbildningsmöjligheterna, redan utbildade arbetsterapeuters kompetens måste säkerställas.

Studerande, yrkesverksamma och forskare; alla ska ha en beredskap att möta de framtida utmaningar som välfärdsstaten ställer på professionen.

Morgondagens arbetsterapi ska vara en viktig och naturlig resurs för välfärdsamhället.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-11-26

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.