Hoppa till innehåll

Först ut i Lettland

Signe Tomsone är den första arbetsterapeuten som disputerat i Lettland. Hon var även den första som examinerades år 1996. I slutet av februari la Signe Tomsone fram sin doktorsavhandling vid Riga Stradins University. Hon blev därmed den första lettiska arbetsterapeuten med doktorsexamen.

Bildtext: Signe Tomsone är den första ergoterapeuten som disputerat i Lettland. Hon var även den första som examinerades till ergoterapeut år 1996.

Text: Inga-Britt Lindström, Susanne Iwarsson
Foto: Maris Bartulans

Signe tillhörde den första gruppen som examinerades till ergoterapeut i Lettland 1996.Hon anställdes sedan som lärare vid den då nystartade fyraåriga Ergoterapeututbildningen vid samma universitet.

Signe fick 2002 möjlighet att bli nationell projektledare för den lettiska delen av det EU-finansierade forskningsprojektet ENABLE-AGE. Projektet koordinerades av professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, med partners även i
Tyskland, England och Ungern. Projektets övergripande syfte var att studera boende och hälsa bland de allra äldsta i fem länder. Hittills har cirka 30 vetenskapliga originalartiklar publicerats, där Signe varit medförfattare till flera. Signes engagemang i ENABLE-AGE ledde så småningom till att hon antogs som doktorand vid sitt universitet med Susanne Iwarsson som biträdande handledare. Signes avhandling är den fjärde i raden av doktorsavhandlingar baserade på ENABLE-AGE.

Signes avhandling har titeln ”Aspects of home and healthy ageing among very old Europeans: a Latvian Perspective” och omfattar tre delstudier.

En delstudie bygger på kvalitativa intervjuer genomförda med 40 personer vid hembesök. Resultaten visar att dagliga aktiviteter ger struktur åt vardagen och bidrar till att äldre personer kan upprätthålla sina sociala roller och uppleva
hälsa och välbefinnande. Två delstudier bygger på kvantitativa data från tre respektive fem av de länder som medverkade i ENABLE-AGE.

I en av dessa studier studeras sambanden mellan hälsoaspekter och boendeaspekter, medan den andra visar att olika slags boendeaspekter har betydelse för äldres upplevelse av hälsa beroende på vilken grad av ADL-beroende de har.

Den forskning Signe genomfört är unik för Lettland eftersom studier som
innebär datainsamling vid hembesök hittills aldrig genomförts i landet. I Lettland finns ingen kvalitativ forskningstradition.

Det har varit en lång resa för Signe, antagen som doktorand vid en medicinsk institution starkt präglad av ett traditionellt positivistiskt synsätt. Under disputationsakten fick hon ett antal kritiska frågor som uppenbart hade sin grund i att hennes forskning dels representerar en för landet ny akademisk disciplin, dels nya sätt att genomföra forskning.

För oss som fick delta vid disputationen var det spännande ur många synvinklar, särskilt som själva proceduren var annorlunda mot den vi är vana vid, vilket medförde både undran och nervositet.

När all utfrågning var över – den tog nästan 3 timmar – genomfördes en sluten omröstning framme vid podiet. De som deltog i röstningen som gällde ”godkänd – ej godkänd” var sex av de sju seniora forskare som genomfört förhandsgranskning respektive utfrågningen under disputationsakten.

Röstningen genomfördes inför hela församlingen, utan föregående diskussion mellan de röstande. När rösterna sedan presenterades hade samtliga röstat ja – varpå ett stort jubel och varma applåder följde. 

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.