Hoppa till innehåll

Så jobbar arbetscoachen

Supported Employment enligt Individual Placement and Support (IPS) är en internationellt evidensbaserad arbetsrehabiliteringsmodell för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bildtext: Arbetsterapeuterna i projektet. Från vänster: doktoranden Cecilia Areberg, enhetschefen för psykosenheten i Malmö Eva Henrell, forskningsassistenten Evelina Jönsson, doktoranden Annika Lexén, forskningsassistenten Pamela Andreassen och projektledaren Ulrika Bejerholm.

Text: Tomas Lundenmark

Tjugo år av forskning har visat att SE/IPS (place then train) är en mer effektiv modell för att nå, få och behålla ett arbete jämfört med sedvanlig stegvis arbetsrehabilitering (train then place).

SE/IPS bedrivs av en arbetscoach. Denne är nyckelpersonen i arbetsrehabiliteringen. Det har visat sig att arbetscoachens framåtanda att främja samverkan mellan olika personer och myndigheter är viktig.

I huvudsak kan sägas att arbetscoachen följer personen från psykiatrin och hela vägen fram till arbetsplatsen. SE/IPS bygger på sju principer:

  • Vanligt arbete är målet.
  • Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta.
  • Arbetssökandet inleds tidigt, inom 1 månad.
  • Integrerat i det kliniska psykiatriska teamet arbete.
  • Klientens preferenser, intresse och val är viktiga.
  • Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat. 
  • Bidragsrådgivning och ställningstagande till ekonomi i ett tidigt skede.

I början av SE/IPS-processen handlar det om att motivera och engagera personen utifrån hans eller hennes egen vilja att arbeta. Med utgångspunkt från vad personen vill bidrar arbetscoachen med lösningar och information så att personen på ett så aktivt sätt som möjligt bestämmer över sitt arbetssökande och de val som görs. Det handlar om att arbetscoachen engagerar personen att ringa in sitt intresse, sin förmåga och sina resurser i syfte att utforma en arbetsplan.

Det psykiatriska teamet involveras i arbetsplanen såväl som vänner, familj och myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Detta medför att personerna har tillgång till psykiatriker, arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog och flera andra personer som stöder personen genom hela SE/IPS-processen.

I själva arbetssökandet ser sig personen och arbetscoachen om efter olika arbeten som stämmer överens med vad han eller hon kan och vill och de krav som arbetsgivaren har. Att engagera arbetsgivare är en omfattande arbetsuppgift för arbetscoachen.

Eftersom endast 15 procent av de arbeten som blir aktuella i målgruppen från början är utannonserade handlar det om att skapa bra nätverk.

Det kontinuerliga stöd på arbetsplatsen som arbetscoachen bidrar till är centralt för SE/IPS. Stödet kan finnas både på och utanför arbetsplatsen och etableras i samarbete med berörda parter i stödsystemet, det vill säga det psykiatriska teamet, vänner och familj samt andra myndighetsutövare.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.