Hoppa till innehåll

Missgynnade grupper i fokus på ny innovativ distanskurs

Ålder, etnicitet, kön och funktionsnedsättning; många missgynnas på arbetsmarknaden utifrån dessa faktorer. Vad kan då arbetsterapeuter göra åt detta? Med EU-projektet EEE4all hoppas man bana väg för en förändring. Den 7 april går startskottet i Norrköping, Berlin, Sheffield och Heerlen.

Bildtext: Projektgruppen för distanskursen EEE4all har genomgång av tekniken och hur den virtuella miljön är tänkt att fungera inför den gemensamma kursstarten i Sverige, Tyskland, England och Holland den 7 april.

Text och foto: Catharina B Tunestad

Alla riktar sina blickar växelvis mot storbildsdatorskärmen framme vid whiteboardtavlan och den egna bärbara datorn där en webbkamera är fäst. Stämningen är förväntansfull och koncentrerad, uppblandad med spridda skratt och engagerade kommentarer från deltagarna runt det ovala bordet i konferensrummet.

Framme vid whiteboardtavlan står Neil Mayne och instruerar om hur den virtuella miljön är tänkt att fungera. Han hjälper projektmedlemmarna med olika tekniska och virtuella detaljer.

På storbildskärmen kan man följa några av deltagarna live där de sitter vid bordet, om än med viss fördröjning varför rörelserna blir lätt ryckiga och en ofrivillig komisk effekt stundtals uppstår.

Det är projektgruppen för EEE4all som har sitt femte möte ”in real life” sedan man drog igång 2008. Den här gången har man valt att träffas i Sverige på Arbetsterapeutprogrammet, institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet, som har sitt säte på Campus Norrköping.

Det är två intensiva dagar där ingen tid får gå till spillo. Den 7 april måste tekniken sitta, kursplanen och studiehandboken vara spikad liksom schemat för den nya, innovativa distanskursen Euro-Education: employability for all, mer känd som EEE4all. Då har man gemensam kursstart vid de fyra högskolorna och universiteten som ingår i projektet, där Linköpings universitet är ett av dem.

– Det är första gången vi testkör tekniken. Egentligen behövs nog en kabel, men vi får köra trådlöst ju nu, därför uppstår en viss fördröjning, förklarar Barbara Piškur med ett skratt.

Hon är internationell koordinator för arbetsterapeututbildningen vid Hogeschool Zuyd i Holland och projektgruppens koordinator. De övriga av deltagarna i projektgruppen som är på plats är Claire Craig från Sheffield Hallam university, Elke Kraus från Alice Salomon universitetet i Berlin samt Annika Lindh Falk, programstudierektor på arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet.

Den femte projektgruppsdeltagaren, Hanneke van Bruggen från ENOTHE, saknas för dagen. Däremot är gruppen studentrepresentant Romano Cremers från Hogeschool Zuyd med. Han kommer att vara IT-ansvarig för kursen i Holland. Hans uppfattning är att studenterna gärna vill utforska, prova nya behandlingsmetoder och är positiva till att få använda sig av nya, virtuella pedagogiska verktyg. Han är övertygad om att distanskursen kommer att bli uppskattad.

– Det är viktigt att utbildningarna i Europa blir enhetliga. Enda nackdelen som jag ser är den knappa tiden vi har på oss innan kursen ska sjösättas, säger han.
Claire Graig från Sheffield Hallam university inflikar:

– Våra studenter som anmält sig till kursen är rätt nervösa nu, det vill jag lova. De undrar dels hur tekniken kommer att fungera, men de förstår även att kursen kommer få stort inflytande när det gäller framtida arbete, säger hon.

EEE4all är ett tvåårigt samarbetsprojekt med medel från EU som tog form under 2008, där programansvariga eller motsvarande från ovan nämnda länder och universitet/högskolor gått samman.

Samarbetspartners i projektet är intresseorganisationer och myndigheter med intresse för distanskursens mål och syfte; att främja anställningsbarheten hos grupper som idag missgynnas på arbetsmarknaden på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning och/eller etniskt ursprung. För Linköpings universitets del är arbetsförmedlingen den största samarbetspartnern.

Tanken med kursen är att ge studenterna verktyg för att kunna designa, och/eller att genomföra åtgärder som kan främja anställbarheten hos nämnda grupper i samhället.

Samtliga högskolor och universitet som ingår i projektet, utom Alice Salomon universitet i Berlin, erbjuder kursen inom arbetsterapeutprogrammet och har som mål att den ska ingå som ett obligatoriskt moment på grundutbildningen på sikt. Till en början blir den dock frivillig. Vid Alice Salomon kommer distanskursen att ingå som en valfri kurs inom ett bredare fält av utbildningar inom vård och socialt arbete, exempelvis socionomutbildningen.

De fyra faktorer som anses missgynna vissa grupper i samhället; ålder, kön/genus, funktionsnedsättning och etnicitet, har legat till grund för fyra olika inriktningar som studenterna kan välja mellan. Linköpings universitet, som har en känd genusprofilering, har exempelvis valt att lägga distanskursens fokus på kön/genus, Alice Salomon universitetet i Berlin på etnicitet/migration. Sheffield Hallam university i England har å sin sida valt att lägga fokus på åldersperspektivet, medan Hogeschool Zuyd i Holland valt att inrikta sig på funktionsnedsättning.

– Däremot får alla studenter läsa vissa gemensamma områden om EU:s organisation och lagstiftning. Andra föreläsningar blir specifika för just det temat som gäller på respektive universitet/högskola, säger Annika Lindh Falk.

– Vi kommer även ta in expertis utifrån på vissa föreläsningar. På vår kurs kommer bland annat Lena Karin Erlandsson från Lund att föreläsa om hur man skapar balans mellan aktivitet och vila i relation till hälsa.

Kursen EEE4all kommer att löpa parallellt hos de berörda lärosätena och pågå fram till och med första veckan i juni. Den består totalt av tio veckors studier, varav åtta bedrivs helt via nätet med grupparbeten, diskussionsseminarium och lärarledda möten som kombineras med självstudier och litteratursökning.
Till sin hjälp kommer studenterna ha olika virtuella pedagogiska verktyg, exempelvis Adobe Connect, E-portfolio, Blackboard och E-lectures (se faktaruta för mer info om verktygen, reds notering).

– Det ställer höga krav på tekniken, att den fungerar och att studenterna behärskar den. Inför kursstart kommer vi därför att testa de olika verktygen ihop med studenterna så de blir bekanta med den, säger Annika Lindh Falk och berättar att studenterna även kommer ha tillgång till IT-support under kursens gång.

– Vi kommer också ha basgruppsträffar en till två gånger i veckan där handledarna möter studenterna via Adobe connect, fortsätter hon.

De två sista veckorna sker undervisningen på plats på respektive högskola/universitet som studenten valt att studera på.

– Tanken är att de under kursens gång ska ta fram ett interventionsprogram på individ-, grupp- eller organisationsnivå som de presenterar för våra samarbetspartner, i vårt fall Arbetsförmedlingen i slutet av kursen, säger Annika Lindh Falk.

Hittills har tiotalet studenter anmält sig till kursen på respektive högskola/universitet. Studenterna som är aktuella för kursen går andra eller tredje året inom programmet och har själva fått välja inriktning på kursen och därmed även vilket universitet och högskola som de vill studera.

– Två av våra studenter från Norrköping ska till Alice Salomon universitetet i Berlin. En annan till Sheffield Hallam university i England och en tredje till Hogeschool Zuyd i Holland. Och två studenter härifrån ska läsa vår kurs om genus, fortsätter hon.

Entusiasmen i projektgruppen går inte att ta miste på när diskussionerna fortsätter under eftermiddagen, efter testningen av tekniken. Nu det är dags att gå igenom innehållet i studiehandboken för de olika kursinriktningarna.

– Det är viktigt att språket och attityden i studiehandboken är ungefär densamma för de olika inriktningarna och lärosätena, säger Claire Craig och delger de övriga sina synpunkter på en formulering i utkastet till studiehandboken som kommer beröra studenterna vid Sheffield universitetet.

Hur känns det inför sjösättningen av projektet som snart går av stapeln?

– Det känns lite pirrigt i magen, det ska erkännas. Projektet har fått mycket uppmärksamhet inom högre instanser inom EU. Innehållet är ju högaktuellt både nationellt och internationellt, säger Annika Lindh Falk och tillägger:

– Det ska bli särskilt spännande att få använda innehållet, där vårt specifika genusperspektiv kopplas samman med EU-perspektivet och lyfta det från den sedvanliga individnivån som vi vanligtvis arbetar utifrån – till ett större sammanhang. Det har aldrig gjorts tidigare.

De andra runt bordet i konferensrummet nickar instämmande.

Det kommer bli en utvärdering av kursen i höst. Den kommer även dokumenteras inför en slutredovisning till EU och presenteras under nästa ENOTHE-möte som äger rum i Stockholm i mitten av oktober.

Vi planerar att ansöka om mer pengar då målet är att vi ska kunna fortsätta med kursen även nästa år, säger Annika Lindh Falk.

Fakta/medieverktygen

  • Adobe Connect är ett kommunikationshjälpmedel där man kan kommunicera i grupp och använda sig av en webbkamera. De berörda lärosätena har skaffat licens för detta.
  • E-portfolio är ett pedagogiskt verktyg där studenterna dokumenterar och reflekterar över sitt lärande under kursen. Det kommer att användas som en del i bedömningen av studenternas prestationer.
  • Blackboard är ett kursskal som används som ett bibliotek där allt kursmaterial förvaras, och som studenterna har tillgång till.
  • E-lectures är föreläsningar som läggs ut i kursskalet (Blackboard). De flesta kommer att vara förinspelade, men några kommer att vara i realtid.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.