Hoppa till innehåll

FSAs vykortskampanj - vad hände sen?

I samband med Arbetsterapins dag i oktober förra året initierade FSA en vykortskampanj. Läsarna uppmanades att skicka ett vykort till en lokal politiker, en personalchef eller någon annan som kan påverka den lokala lönebildningen med frågan: Har du en rimlig lön? Men vad hände efter det?

Text: Ulrika Larsson, kanslichef, FSA

I samband med Arbetsterapins dag i oktober förra året initierade FSA en vykortskampanj. Läsarna uppmanades att skicka ett vykort till en lokal politiker, en personalchef eller någon annan som kan påverka den lokala lönebildningen med frågan: Har du en rimlig lön?
Men vad hände efter det?

FSA har granskat de svar som kommit in. Vi fastnade framförallt för ett av dem som är ifrån Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad och 2e viceordförande i SKLs (Sveriges kommuners och landstings) styrelse.

Han har skickat ett standardsvar till de arbetsterapeuter som konfronterat honom med följande formulering: ”Jag har noterat att du är missnöjd med din lön. Som du naturligtvis vet så fastställs lönen i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare och jag föreslår därför att du tar diskussionen med din fackliga organisation”.

När man läser det svaret är det uppenbart att det finns en anledning att försöka reda ut hur det egentligen är tänkt att lokal lönebildning ska ske.

FSA ingår i Akademikeralliansen (AA) som träffar centralt löneavtal med SKL. Avtalet är numera sifferlöst, det finns således inte angivet vilka löneökningar som ska utgå. Men det innebär inte att det är nollavtal!

Arbetsgivarna har enligt detta avtal stort ansvar för lönebildningen. Lönebildning och lönesättning ska bidra
till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell, differentierad och avspegla uppnådda mål
och resultat.

Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Det lokala fackets roll i processen är central. Första anhalten är när budgeten för kommande år ska diskuteras. Här är det viktigt att parterna kan föra en konstruktiv diskussion om de löneökningsbehov som finns. Innan de individuella lönesamtalen sedan ska påbörjas hålls en överläggning om parternas ställningstaganden inför lönerevisionen.

Efter lönesamtalen och de nya lönerna har överenskommits mellan chef och medarbetare, ska en avstämning ske mellan fack och arbetsgivare. Här kan man föra en diskussion om intentionerna vid den inledande överläggningen har uppnåtts. Det går således inte till så som Reepalu skriver; att fack och arbetsgivare kommer överens om den enskildes lön. Det är medarbetaren tillsammans med chefen, som kommer överens om lön med facket som pådrivare i de övergripande frågorna.

Vad är då en rimlig lön för en legitimerad arbetsterapeut? En svår fråga kan tyckas, men FSA har tagit ställning. Under 2010 rekommenderar vi 25 500 kronor som en rimlig ingångslön. FSA poängterar dessutom vikten av en god lönespridning. Det ska löna sig att vidareutveckla sig i sin profession!

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.