Hoppa till innehåll

Ledaren | Använd vår kompetens!

Ledaren

Text: Lena Haglund, förbundsordförande
E-post: lena.haglund.fsa@akademikerhuset.se

Utbildningsfrågor är mycket angelägna inom FSA och också inom Saco. Bolognasystemets införande har medfört att arbetsterapeututbildningar fått en tydligare struktur och också en anpassning till Europa som förhoppningsvis ska underlätta rörlighet inom Europa.

Både arbetsgivare och studerande ska på ett tydligt sätt få besked om kunskaper och färdigheter som man skaffat sig under utbildningstiden.

Mycket av det nya som Bolognasystemet medför är bra både ur studerande- och lärarperspektiv. Som exempel kan nämnas införande av begreppet lärandemål och tydliggörandet av relationen mellan mål, undervisning, examination och betyg.  Däremot finns vissa frågor, som FSA påtalade redan 2004, som fortfarande kräver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Det gäller i första hand tillämpningen av olika betygsskalor. Här behöver resurser tillskapas så att sådan forskning och utveckling kan komma till stånd.

Vård och omsorg måste bli betydligt bättre på att möta de behov befolkningen uppvisar. Hur kan vi som professionella på bästa sätt stödja människor så att de kan utveckla och behålla en livsstil som främjar hälsa och delaktighet?

Hur kan vi stödja människor med begränsningar på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning så att de kan hantera sina vardagliga aktiviteter, arbete och fritid på ett för dem och omgivningen tillfredsställande sätt? 

Under den treåriga utbildningen till arbetsterapeut bearbetar studenterna dessa frågor mycket ingående. Man lär sig hur olika insatser kan användas för att stödja och utveckla individens förmåga och kompetens. Även hur miljön kan anpassas för att underlätta personens egen aktivitet och delaktighet. Men det finns också behov av arbetsterapeuter med fördjupad kunskap.

Bakom många av de ärenden som idag benämns som en person med långtidssjukskrivning, och som enligt vissa forskare tyvärr inte minskar utan istället ökar, finns ofta en mycket komplex problembild. Det behövs fördjupade kunskaper i mötet med dessa personer. Fördjupade kunskaper innebär att man kan analysera och erbjuda interventioner som är av mer specialiserad karaktär.

Den fördjupade kunskapen kan arbetsterapeuterna bland annat nå genom masterutbildning med etappavgång som beskrivs i detta nummer av tidskriften Arbetsterapeuten.

Vi ska inte heller glömma specialistutbildningen för arbetsterapeuter som är en utbildning som bygger på magisterexamen eller ett års studier inom masterutbildningen.

Ett exempel på område där vi idag kan ställa frågor om hur man använder arbetsterapeutens kompetens är inom den så kallade sjukskrivningsprocessen.

Redan 2008 presenterade Socialstyrelsen ett beslutsstöd för läkare och andra aktörer i samband med sjukskrivning. I beslutsstödet finns olika principer beskrivna som ska gälla vid all sjukskrivningsbedömning. Många av principerna innehåller åtgärder som arbetsterapeuter kan hantera på ett vederhäftigt och professionellt sätt. 

Vi får idag rapporter från olika delar av landet att vissa vårdgivare inte väljer att anställa arbetsterapeuter för att arbeta med sjukskrivningsprocessen.

Vårdgivarna har dock allt att vinna på att anställa en arbetsterapeut och låta arbetsterapeuten bidra med sin kompetens. Det handlar om att identifiera syftet med sjukskrivningen, upprätta en rehabiliteringsplan, kontakta arbetsplatsen, bedöma arbetsförmåga och funktionstillstånd och ställa det i relation till arbetets krav.

Här finns en yrkesgrupp med såväl en grundutbildning som möjlighet till fördjupad utbildning som kan hantera dessa frågor. Men de efterfrågas och används inte i den omfattning som vore till gagn för samhällsekonomin. Låt oss se en förändring under 2010!

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.