Hoppa till innehåll

När livsberättelsen blir ett redskap

Under hösten deltog nio arbetsterapeuter i en kurs i TTM (The Tree theme Method). Kursen bestod av fem kursdagar med föreläsningar, gruppdiskussioner och workshops. Mellan kurstillfällena avsatte deltagarna viss tid för inläsning av litteratur och en examinationsuppgift.

Bildtext: Nöjda TTM-kursdeltagare från senaste kursen i höstas som ordnades av FSA. "TTM är ett nytt, användbart och bra  redskap för arbetsterapeuter " var några av deltagarnas synpunkter som kom fram i utvärderingen.

Text: Ing-Britt Häger

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden. Livsberättelsen blir ett redskap för att sätta igång en persons egen drivkraft att vara aktiv och aktör i sitt eget liv, i den vardag och omgivning som personen befinner sig i. En ny kurs planeras nu under våren 2010.

Synpunkter som framkom vid utvärdering bland kursdeltagarna var att TTM är ett nytt, användbart och bra redskap för arbetsterapeuter att arbeta med bild, en metod som är verksam och lämplig att använda i arbetsterapeutisk utredning och behandling.

TTM kan ge möjlighet till en djupare förståelse och bekräftelse som kan hjälpa klienten att bli medveten om sina resurser, begränsningar och möjligheter, med stöd av arbetsterapeuten. Deltagarna menade att TTM ger ett underlag att samtala kring för att hitta möjliga kreativa lösningar. Det är med ödmjukhet vi som arbetsterapeuter får delta i klientens livshistoria som kommuniceras genom bilden.  Metoden är tydligt aktivitetsinriktad och har ett framtidsfokus. Flera av deltagarna tyckte att TTM tydliggör arbetsterapeutens roll och är ett bra underlag för samtal i team inför planering av rehabiliteringsåtgärder för klienten.

Det var intressant och lärorikt att under kursen få pröva och uppleva metoden praktiskt. Det är då lättare att förankra kunskaperna i sin dagliga verksamhet. Vi som deltog i kursen kom från många olika verksamhetsområden, som psykiatri, rättspsykiatri, primärvård, psykosocialt team och arbetsrehabilitering. Samtliga upplevde metoden som användbar inom sitt arbetsområde. Ett återkommande omdöme var att det var en stimulerande kurs som ökade nyfikenheten på kreativa metoder och bildens användning på ett nytt sätt, samt att själv gå vidare och söka kunskap i artiklar inom området.

Vid kursen slut kunde vi som glada kursdeltagare summera att vi var mycket nöjda med kursens uppläggning och föreläsare. Gruppen kände en stark sammanhållning och vilja att upprätthålla de kollegiala kontakterna för att dela nya erfarenheter efter att använt TTM.

Fakta/TTM

  • The Tree Theme Method® är en arbetsterapeutisk metod där trädet används som tema för att berätta sin livshistoria.
  • En beskrivning och utvärdering av TTM har påbörjats och resulterat i en avhandling med olika delstudier (Gunnarsson, 2008).
  • TTM är numera varumärkesskyddad och avsedd att användas av arbetsterapeuter efter att ha deltagit i en utbildning.

Ansvarig för sida:

Catharina B. Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Redaktör

E-post:
Uppdaterad: 2010-10-30

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.