Hoppa till innehåll

Ställningstagande om rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvård

Dagens hälso- och sjukvårdsystem i samverkan med försäkringskassan klarar klarar inte av att ge yrkesverksamma personer med längre sjukskrivningar det stöd och de insatser som de har behov av.

För att lösa de problem som uppstår har man inom olika verksamheter i landet tillsatt rehabiliteringskoordinatorer. Deras uppgift är att stödja personers rehabilitering och återgång till arbete genom att samordna hälso- och sjukvårdens insatser och samverka med bland annat Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Funktionen har visat sig vara till stor nytta genom att vägen tillbaka till arbetslivet har kortats och att samverkan mellan olika berörda parter har fungerat smidigare. Tillgången på rehabiliteringskoordinatorer är dock ojämnt fördelat över landet och inte jämlik.

Rebahkoordinatorns kompetens och kunskaper

Sveriges Arbetsterapeuter företräder medlemmar som redan i dag har funktionen rehabiliteringskoordinator i många landsting. Våra erfarenheter visar, i enlighet med vad SKL även anser, att den kompetens som behövs är mycket sammansatt och specialiserad. Det krävs bland annat en god förmåga till mellanmänskliga relationer samt god kompetens om hälso- och sjukvårdens interna organisation och kontaktvägar.

För att den nya funktionen verkligen ska kunna bli ett effektivt och evidensbaserat stöd vill Sveriges Arbetsterapeuter speciellt peka på att det krävs särskilda kompetenser i form av:

1. Kunskap om hur interaktionen mellan personens förutsättningar, psykosociala situation och arbetets specifika krav påverkar en individs arbetsförmåga.
2. Kunskap om fysiska och psykosociala aspekter som främjar återgång i arbete.
3. Kunskap om evidensbaserade verktyg för att bedöma hur personens fysiska och psykosociala förutsättningar, i relation till kraven i miljön, inverkar på arbetsförmågan.

Rehabiliteringskoordinatorns uppdrag

Förbundets erfarenhet är att de medlemmar som redan i dag arbetar som rehabiliteringskoordinator har väldigt olika förutsättningar att utföra uppdraget. En del av dem har tydligt avgränsat uppdrag på heltid eller deltid med klar avgränsning mot professionens ordinarie arbetsuppgifter. För andra blir uppdraget ett tillägg som ska utföras inom ramen för ordinarie befattning och arbetsuppgifter. Det innebär en alltför stor arbetsbörda samt att andra personer inte får de arbetsterapeutiska insatser de behöver.

För att rehabiliteringskoordinatorerna ska bli ett effektivt och jämlikt stöd anser Sveriges Arbetsterapeuter att:

  • Rehabiliteringskoordinatorns sammansatta och specialiserade arbetsuppgifter måste ses som ett separat uppdrag eller befattning. Uppdragets innehåll ska beskrivas och tydligt avgränsas gentemot andra uppdrag/befattningar samt gentemot andra verksamheters ansvar och uppdrag (tex Försäkringskassan).

  • Uppdragets omfattning måste relateras till antalet personer i arbetsför ålder som är listade på vårdcentralen samt till socioekonomiska faktorer och den ohälsa/sjukdomsbild som gruppen har.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att:

  • Funktionen Rehabiliteringskoordinator bör permanentas och införas i hälso- och sjukvården över hela landet.

  • Koordinatorsuppdraget är ett eget kompetensområde, och den kompetens som behövs är mycket sammansatt och specialiserad. Men någon ny yrkesgrupp behövs inte.

  • Den grundläggande kompetensen finns redan i dag hos legitimerad personal med särskild kompetens inom rehabiliteringsområdet. Men den behöver användas på ett annat sätt och utvecklas genom relevant påbyggnadsutbildning.

  • Arbetsterapeuter har den grundläggande rehabiliteringskompetens som krävs för att kunna bli rehabiliteringskoordinatorer. 

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2018-02-19

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.