Hoppa till innehåll

Remissvar | Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Välfärdsutredningen har lämnat ett betänkande till regeringen med förslag som syftar till att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av betänkandet Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78, från Välfärdsutredningen.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att lösningen på välfärdens brister inte står att finna i en begränsning av vinstutdelning. Istället bör bristerna adresseras genom en kombination av höjda kvalitetskrav, stärkt tillsyn samt en ökad transparens. Myndigheter såsom Inspektionen för Vård och Omsorg, samt partsgemensamma samarbeten såsom Välfärdsinsyn har här en mycket stor roll att spela.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

Utredningen bedömer att det finns betydande risker med att ha aktörer som primärt drivs av vinstintresse inom den offentligt finansierade välfärden. Utredningen anser därför att det bör införas en reglering som syftar till att offentliga medel som är avsedda för välfärdsverksamhet i huvudsak ska användas till den verksamhet medlen är avsedda för. Utredningen har övervägt alternativ till en sådan reglering, bl.a. att ställa mer detaljerade kvalitetskrav i upphandlingar och att ställa bemanningskrav på utförarna av välfärdsverksamhet. Utredningen bedömer dock att dessa alternativ är svåra att genomföra i praktiken eller har andra betydande nackdelar.

Sveriges Arbetsterapeuter kan till viss del ställa sig bakom delar av utredningens problembild. Även om svensk vård, skola och omsorg håller hög kvalitet – mycket tack vare de professioner som är verksamma inom välfärdens verksamheter - så finns det uppenbara brister i form av bristfällig arbetsmiljö, bristande kompetensutveckling och förhållandevis låga löner.

Dessa brister återfinns dock hos såväl offentliga och privata utförare. Sveriges Arbetsterapeuter har regelbundet sedan 2009 genomfört undersökningar som syftar till att kartlägga legitimerade arbetsterapeuters möjlighet att delta i fortbildning. Fortbildning är en förutsättning för att säkerställa en hög kompetens och i förlängningen en patient- och brukarsäker vård och omsorg.

Våra studier visar att såväl deltagande i och omfattningen av fortbildning mins­kar. Arbetsgivarnas finansiering av kostnader i samband med fortbildning minskar också. Arbetsterapeuter i privat verksamhet och arbetsterapeuter i kommunal verksamhet har genomgående sämst fortbildningsläge.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att vinstutdelning inte nödvändigtvis står i konflikt med en god hälso- och sjukvård. Så länge en privat utförare säkerställer en verksamhet av hög kvalitet, med goda villkor för medarbetarna, t.ex. i form av en bra arbetsmiljö och en god kompetensutveckling, så finns det inga hållbara skäl att begränsa vinstuttaget.

Sveriges Arbetsterapeuter anser därför att lösningen på välfärdens brister inte står att finna i en begränsning av vinstutdelning. Istället bör bristerna adresseras genom en kombination av höjda kvalitetskrav, stärkt tillsyn samt en ökad transparens. Myndigheter såsom Inspektionen för Vård och Omsorg, samt partsgemensamma samarbeten såsom Välfärdsinsyn har här en mycket stor roll att spela.

Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-02-25

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.