Hoppa till innehåll

Remissvar | Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8

Sveriges Arbetsterapeuter anser att ambitionen i förslagen är viktig. Att få ned sjuktalen och förstärka rehabiliteringen är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla medborgare ges möjlighet att bidra efter förmåga. Vi har även förståelse för regeringens ambition att öka de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare att vidta både förebyggande insatser för en god hälsa och för aktiva rehabiliteringsåtgärder för den som blivit sjuk. Vi anser dock att förslagen har ett alltför stort fokus ligger på rehabilitering av redan sjuka. Det är visserligen av stor betydelse, inte minst för den enskilde som drabbats, men vi hade gärna sett fler förslag som syftar till att förebyggande sänka risken för sjukdom och sjukskrivning. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av det promemorian Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8 utarbetad av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Social- och Finansdepartementet.

Arbetsgruppen har haft i uppdrag att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.
I promemorian föreslås bland annat att:

• arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
• det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare,
• personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar,
• arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbetsgivarkollektivet
kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral,

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att ambitionen i förslagen är viktig. Att få ned sjuktalen och förstärka rehabiliteringen är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla medborgare ges möjlighet att bidra efter förmåga. Vi har även förståelse för regeringens ambition att öka de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare att vidta både förebyggande insatser för en god hälsa och för aktiva rehabiliteringsåtgärder för den som blivit sjuk. Vi anser dock att förslagen har ett alltför stort fokus ligger på rehabilitering av redan sjuka. Det är visserligen av stor betydelse, inte minst för den enskilde som drabbats, men vi hade gärna sett fler förslag som syftar till att förebyggande sänka risken för sjukdom och sjukskrivning.

Vidare anser Sveriges Arbetsterapeuter att förslagen, såsom de är utformade, riskerar att förstärka oönskat beteende hos vissa arbetsgivare. Det är väl känt att arbetsgivare ibland väljer bort personer med svag ställning på arbetsmarknaden vid rekryteringar av rädsla för framtida frånvaro till exempel på grund av sjukdom. Med detta som grund kan Sveriges Arbetsterapeuter inte ställa sig bakom förslaget om särskild sjukförsäkringsavgift.

Sveriges Arbetsterapeuter ser ingen anledning att avstyrka de övriga förslagen. Vi anser dock att deras effekter måste analyseras noggrant i den fortsatta beredningen. Detta för att säkerställa att personer med svag ställning inte för en förhöjd risk för negativ särbehandling.

Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.