Hoppa till innehåll

Remissvar | Effektiv vård, SOU 2016:2

Sveriges Arbetsterapeuter delar många av utredningens generella slutsatser, och vi anser att många av de förslag som utredningen lämnar med stor sannolikhet kommer att bidra till en ökad effektivitet om de genomförs. Sveriges Arbetsterapeuter vill särskilt lyfta några frågor som vi bedömer vara av extra stor vikt utifrån vårt perspektiv. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av det betänkandet Effektiv vård, SOU 2016:2 från den nationella samordnaren för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. Utredningen har i enlighet med sina direktiv belyst viktiga effektivitetsproblem och utvecklingsområdet.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Inledningsvis vill Sveriges Arbetsterapeuter understryka att vi delar utredningens utgångspunkt att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården, och att vårdens effektivitet avgörs i mötet. Ett personcentrerat förhållningssätt genomsyrar arbetsterapeuternas arbete varhelst det utförs. Givet utredningens utgångspunkt är det därför mycket olyckligt att man valt att inte behandla rehabilitering i sina analyser.

Detta sagt - Sveriges Arbetsterapeuter delar många av utredningens generella slutsatser, och vi anser att många av de förslag som utredningen lämnar med stor sannolikhet kommer att bidra till en ökad effektivitet om de genomförs. Sveriges Arbetsterapeuter vill särskilt lyfta några frågor som vi bedömer vara av extra stor vikt utifrån vårt perspektiv.

Teamkontinuitet
Sveriges Arbetsterapeuter anser att det är anmärkningsvärt att utredningen gång på gång återkommer till betydelsen av teamkontinuitet och den teambaserade vårdens betydelse för effektiviseringen, och ändå väljer att utelämna en så central och betydelsefull del som rehabilitering. Sveriges Arbetsterapeuter vill därför särskilt betona vikten av att fullständiga team behövs – inte bara teamkontinuitet.

Förändrad primärvård
Utredningen ger en rad förslag på förändringar inom primärvården.  Bland annat föreslår utredningen att primärvården ska organiseras i form av allmän och riktad primärvård. Den riktade primärvården ska fullgöra primärvårdens uppdrag för äldre med omfattande behov. Vidare ska bestämmelser införas i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att en kommun och landsting ska organisera den riktade primärvården, kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänsten för äldre med omfattande behov så att den utförs gemensamt.

Sveriges Arbetsterapeuter delar utredningens bedömning och tillstyrker därför förslaget. Det är i dagsläget svårt att tillgodose äldre och svårt sjuka patienters behov, och vi bedömer att förslaget skulle kunna ge till en förbättrad helhetssyn och bidra till den ökade effektivitet som eftersträvas.

Kompetensförsörjning
Utredningen föreslår att regeringen ska besluta om en stående kommitté för samverkan mellan staten och huvudmännen i frågor om kompetensförsörjning och hur den befintliga kompetensen kan användas mer effektivt. Sveriges Arbetsterapeuter anser att nationell samordning är mycket betydelsefullt inte minst avseende utbildningsplatser på grundutbildningarna på universitet och högskolor. Förbundet har sett att enskilda universitet drar ner på utbildningsplatser inom arbetsterapeututbildningen för att kunna klara statens krav på ökad kapacitet för andra utbildningar eller för att kunna möta kostnadstaket. Detta är fullständigt oacceptabelt – särskilt då arbetslösheten bland arbetsterapeuter är mycket låg, och tenderar att sjunka alltmer samtidigt som arbetsterapeuter och arbetsterapeutisk kunskap efterfrågas i allt högre grad.  I kombination med regeringens strävan att få ut fler sjukskrivna i arbete och svårighet för arbetsgivare att rekrytera i vissa delar av landet, drar vi slutsatsen att utbildningsplatserna på arbetsterapeututbildningarna bör öka snarare än minska. En förbättrad samverkan och nationell samordning är därför av yttersta vikt.

Forskning
Vi delar utredningens uppfattning om betydelsen av en mer patientnära forskning och dess integration i vården. Då allt mer hälso- och sjukvård utförs i kommunal regi anser vi att det är av stor betydelse att detta perspektiv också återspeglas i de utlysningar av forskningsmedel som sker samt att ett särskilt fokus läggs på implementering av patientnära forskningsresultat i den kommunala hälso- och sjukvården. Vi ställer oss därför positiva till utredningens förslag om att inleda försöksverksamhet kring ”akademisk hemsjukvård” och ”akademiska särskilda boenden”. Detta skulle öka kvalitén på kommunens verksamhet och skapa bättre förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning för studenter under grund- och vidareutbildning.

Nationellt hälsobibliotek
Utredningen föreslår att regeringen i samarbete med huvudmännen ska finansiera ett nationellt hälsobibliotek. Hälsobiblioteket ska erbjuda vårdens professioner att snabbt kunna hitta, sovra och använda evidensbaserat och kliniskt kunskapsunderlag, som är enkelt tillgängligt, överblickbart och samlat sökbart på ett enda ställe.

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslaget särskilt med hänsyn till de kommunala verksamheterna. Tillgång till aktuell forskning är ofta eftersatt i kommunal verksamhet. Sveriges Arbetsterapeuter tillgängliggör redan sökbara forskningsdatabaser inom arbetsterapi för sina medlemmar, men ett generellt nationellt hälsobibliotek skulle vara värdefullt för såväl arbetsterapeuter som andra professioner och bidra till en ökad möjlighet till evidensbaserad praktik

Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.