Hoppa till innehåll

Remissvar | Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Sveriges Arbetsterapeuter har inget att invända mot förslagen i skrivelsen. Förbundet vill tvärtom understryka det positiva med att man som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning kan ges rätt till arbetstidsförkortning efter att barnet har fyllt 8 år. Förbundet ställer sig också positiv till förslaget om att Försäkringskassans prövningar föreslås ha utgångspunkt i WHO:s klassifikation för ökad tydlighet och nationell likvärdighet. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning, Ds 2015:58.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

I promemorian föreslås att två nya socialförsäkringsförmåner ska införas – en merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. Förmånerna handikappersättning och vårdbidrag ska upphöra.

Sveriges Arbetsterapeuter har inget att invända mot förslagen i skrivelsen. Förbundet vill tvärtom understryka det positiva med att man som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning kan ges rätt till arbetstidsförkortning efter att barnet har fyllt 8 år. Detta är positivt både utifrån barnets och föräldrarnas perspektiv, då det möjliggör för föräldrarna att upprätthålla en aktivitetsbalans mellan arbete och föräldraroll, genom att bibehålla sin arbetsroll samtidigt som det möjliggör tid för det vårdbehov som deras barn har.

Det är även positivt att Försäkringskassans prövningar föreslås ha utgångspunkt i WHO:s klassifikation för ökad tydlighet och nationell likvärdighet, vid deras bedömningar. Bedömningarna kan i dagsläget bli godtyckliga och bero den enskilde handläggaren kunskaper i diagnosen. Detta vilken kan ha en negativ inverkan på likabehandlingen, vilket i större utsträckning kan undvikas med förslaget.

Sveriges Arbetsterapeuter vill också understryka betydelsen av att Försäkringskassan har ett heltäckande underlag inför beslut. Det är därför viktigt att de medicinska underlagen från sjukvården också innefattar en arbetsterapeutisk bedömning.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-03-29

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.