Hoppa till innehåll

Remissvar | En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Myndigheten för delaktighet (MFD) har lämnat en rapport till regeringen med förslag som ska göra funktionshinderspolitiken mer effektiv, skapa långsiktighet och innebära högre grad av tydlighet än tidigare. Sveriges Arbetsterapeuter anser att förslagen i mångt och mycket bidrar till en mer effektiv och långsiktig funktionshinderpolitik, och ser därför i stort sett positivt på de förslag som lämnas. Vi har dock synpunkter på några områden, till exempel utbildnings- och transportområdet. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av rapporten ”En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle -  MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet”.

I rapporten lämnar Myndigheten för delaktighet (MFD) förslag som ska göra funktionshinderspolitiken mer effektiv, skapa långsiktighet och innebära högre grad av tydlighet än tidigare. Den funktionshinderspolitiska utvecklingen är beroende av många aktörer på olika nivåer, såsom statliga myndigheter, landsting/regioner, kommuner, privata aktörer och det civila samhället.

Funktionshinderspolitiken ska därför ses som en politik som riktar sig mot hela samhället. MFD ser också vikten av sin egen roll i arbetet med att utveckla och sprida kunskap, stödja samhällsaktörerna och vara samlande för funktionshinderspolitikens genomförande.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter ser i stort sett positivt på de förslag som lämnas. Vi anser att förslagen i mångt och mycket bidrar till en mer effektiv och långsiktig funktionshinderpolitik. Legitimerade arbetsterapeuter är en av de professioner som är av stor betydelse för genomförandet av funktionshinderpolitiken.  Arbetsterapeuter har ett tydligt funktionshinderperspektiv som utgår från att individers möjlighet till delaktighet påverkas av interaktionen mellan personens fysiska, psykiska och intellektuella förutsättningar, den fysiska, sociala och institutionella miljön och de aktiviteter personen vill och önskar göra. Utifrån detta perspektiv och med stöd av kunskapsbaserade verktyg och metoder arbetar arbetsterapeuter för att främja individer och gruppers möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapeuter är således ett viktigt ”verktyg” för de aktörer som samverkar i den funktionshinderspolitiska utvecklingen. Det finns därför all anledning för samtliga aktörer att sträva efter ett högt deltagande av arbetsterapeutisk kompetens i de egna organisationerna, samt att säkerställa att tillgången på legitimerade arbetsterapeuter motsvarar de utmaningar samhället står inför. Då legitimerade arbetsterapeuter redan idag betraktas vara ett bristyrke anser vi att frågan om kompetensförsörjning måste lyftas i relation till uppfyllandet av funktionshinderspolitiken.
Vi anser att såväl professionen legitimerade arbetsterapeuter som organisationen Sveriges Arbetsterapeuter har en viktig roll att fylla i uppfyllandet av funktionshinderspolitiken, och ser fram emot ett nära samarbete med MFD.

Vi önskar även föra fram specifika synpunkter på följande avsnitt:


2. En funktionshinderspolitik med parlamentarisk förankring


I förslaget till nytt nationellt mål tas formuleringen ”alla åldrar” bort med hänvisning till att detta istället täcks in i ett mångfaldsperspektiv. Forskning visar att tidigare funktionshinderspolitik i mångt och mycket har misslyckats med att synliggöra gruppen äldre personer med funktionsnedsättning.  Fokus har legat på de livfaser och aktivitetsområden som ofta är dominerande innan 65 års ålder. Idag når dock allt fler personer med funktionsnedsättning en hög ålder. Detta ställer krav på ny kunskap och förhållningssätt hos välfärdssamhällets olika aktörer. Sveriges Arbetsterapeuter anser därför att det är av stor vikt att funktionshinderspolitiken genomsyras av ett livsloppsperspektiv som utgår från att behov av stöd och insatser kan variera under livet. Detta perspektiv bör också betrakta åldrandet som ett multidimensionellt fenomen, det vill säga som en interaktion av fysiska, psykiska och sociala komponenter. För att förstärka ett livsloppsperspektiv och synliggöra alla personer som åldras med funktionsnedsättning bör aktiviteter relaterade till den senare delen av livet exemplifieras, något som det är generellt sparsamt med i förslagets formuleringar.


Beskrivning av inriktning 2 – Åtgärda och undanröja brister


Sveriges Arbetsterapeuter anser att begreppet ”tillgänglighet” är väl smalt för det som bör uppnås. Begreppet inkluderar framför allt människa och miljö, och vi anser att även aktivitetsperspektivet behöver inkluderas så att människa-miljö-aktivitet beaktas.

Vidare vill vi här föra fram att det ofta inte är tillräckligt att fokusera på fysisk miljö. Arbetsterapeutisk forskning har exempelvis påvisat att äldre i fullt tillgängliga miljöer ändå avstår att åka buss, på grund av faktorer i den sociala miljön som orsakade stress.


5. Utbildning


I avsnittet beskrivs olika utvecklingsområden för att skapa förutsättningar för en mer jämlik skola och utbildning med ett tydligare funktionshinderperspektiv. Sveriges Arbetsterapeuter vill här lyfta fram betydelsen av en förstärkt elevhälsa som ett utvecklingsområde vi saknar.

Skolan är en plats för lärande och utveckling och den utbildning eleven får är av stor betydelse för framtida möjligheter och hälsa som vuxen. Möjlighet till delaktighet i skolans aktiviteter och till ett jämlikt lärande är därför en nyckelfråga för alla elever, men särskilt för elever med funktionsnedsättning. I enlighet med Skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola utvecklas till en miljö som främjar elevernas hälsa och välmående och ger eleverna goda förutsättningar att utvecklas mot utbildningens mål. Fokus ska således inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv. Arbetsterapeuter är en profession som i mycket högre utsträckning än idag skulle kunna användas för att förstärka elevhälsan i denna riktning och för att förstärka skolans funktionshinderperspektiv. Forskning visar att arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer där alla elever får tillgång till det stöd de har behov av och rätt till i skolan, insatser som är avgörande för att förebygga utanförskap och ohälsa och som bidrar till ett hållbart samhälle. Socioekonomiska analyser har även visat att användandet av arbetsterapeuters kompetens i skolan är en ekonomisk vinst.


6. Transport


I avsnittet (sid 88, tredje stycket) anges att den allmänna och särskilda kollektivtrafiken, som måste gå att använda av så många som möjligt, måste vara väl fungerande och av hög kvalitet. Sveriges Arbetsterapeuter vill här lyfta de mellanalternativ som skulle kunna främja mobilitet, till exempel flexbussar och dylikt. Äldre personer som kör bil och åker kollektivtrafik upplevde gapet till färdtjänst som stort, vilket talar för att fler flexibla lösningar behövs.


Förslag 22: Mål för transport


I förslagets resultatmål anges att ”Tillgängligheten på fordon, bytespunkter och biljett- och informationssystem har ökat.” På denna punkt vill Sveriges Arbetsterapeuter lyfta att det är i samband med uppföljning och mätning av målet viktigt att inte bara fokusera på objektiva mätningar, utan att även fånga subjektiva aspekter


9. Hälsa


I detta avsnitt vill Sveriges Arbetsterapeuter gärna se en förstärkning gällande betydelsen av att hälso- och sjukvårdens huvudmän tar sitt ansvar för att skapa en hälso- och sjukvård som är såväl fysiskt som kognitivt och kommunikativt tillgänglig. Vi anser att detta är av stor betydelse för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa. Det bör betonas att funktionshinderperspektivet behöver förstärkas inom såväl kommunal som landstingsdriven hälso- och sjukvård.
Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2016-12-29

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.