Hoppa till innehåll

Remissvar | Samordning, ansvar och kommunikation, SOU 2016:46

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att målsättningen att ta fram en helhetslösning där skolans likvärdighet och kompensatoriska roll stärks är mycket önskvärd, och med anledning av detta tillstyrker Sveriges Arbetsterapeuter förslagen i utredningen i dess helhet, med tillägget att även arbetsterapeuter skall ingå i statens satsning på personalförstärkning inom elevhälsan. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

 Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av slutbetänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, SOU 2016:46.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att målsättningen att ta fram en helhetslösning där skolans likvärdighet och kompensatoriska roll stärks är mycket önskvärd, och med anledning av detta tillstyrker Sveriges Arbetsterapeuter förslagen i utredningen i dess helhet, med ett tillägg:

• Sveriges Arbetsterapeuter anser att statens satsning på personalförstärkning inom elevhälsans skall vidgas så att den även innefattar personalkategorierna logoped och arbetsterapeut.

Arbetsterapeuter kan bidra till att skapa en tillgänglig och inkluderande skola för barn med funktionsnedsättning genom insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vid insatser på individnivå utreder och bedömer arbetsterapeuter elevens behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till den omgivande fysiska och sociala miljön. Arbetsterapeuter använder kunskapsbaserade och strukturerade metoder för att bedöma eller kartlägga elevers möjligheter, behov och hinder att delta i skolans aktiviteter, allt ifrån att skriva, delta i rastaktiviteter till att planera sina studier eller att göra läxor.

Vidare görs en analys för att identifiera behov av åtgärder som i samverkan med eleven, vårdnadshavare och skolans personal genomförs och utvärderas. Exempel på åtgärder kan vara att rekommendera anpassningar, kompensatoriska hjälpmedel, kognitivt stöd och strategier samt att individuellt anpassa dem för eleven. Detta för att tillgängliggöra skolaktiviteter och skolmiljö eller att stödja elevens delaktighet i lek eller andra sociala sammanhang i skolan. Arbetsterapeuter kan också bidra genom att delta i skolans utredning kring behov av särskilt stöd och därefter i processen med åtgärdsprogram. I senare årskurser kan arbetsterapeuter göra kartläggning av behov av anpassningar under APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt göra en arbetsterapeutisk kartläggning av elevens arbetsförmåga vid övergång mellan skola och arbetsliv.

Genom dessa förebyggande och hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av skolans miljöer, ger arbetsterapeuter eleven förutsättningar att vara aktiv och delaktig i sina skolaktiviteter. På så sätt bidrar arbetsterapeuters insatser till att förebygga ohälsa och främja hälsa och delaktighet.

De förebyggande och kompenserande insatser som arbetsterapeuter erbjuder skapar ofta bättre förutsättningar för alla elever i skolan. Detta innebär att arbetsterapeuter i hög grad kan bidra till att skapa en skola som är tillgänglig för alla. Genom konsultation och fortbildning till skolans övriga personal kan arbetsterapeuter även öka förståelse och kunskap om vilka konsekvenser elevens funktionsnedsättning får för skolaktiviteter och i skolmiljön. Därmed förstärks funktionshinderperspektivet som en naturlig del i skolans kontinuerliga kvalitetsarbete.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2016-12-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.