Hoppa till innehåll

Remissvar | Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, DS 2016:41

Sveriges Arbetsterapeuter ser i huvudsak positivt på förslagen som läggs fram i promemorian. I synnerhet vill vi framhålla att det är positivt att det fastslås att Försäkringskassan kan beställa en försäkringsmedicinsk utredning för att pröva en försäkrads arbetsförmåga. Sveriges Arbetsterapeuter för dock fram ett antal kompletterande synpunkter. Dessa kan du läsa i det hela remissvaret nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av promemorian Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, DS 2016:41.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

I promemorian lämnas följande huvudsakliga förslag och bedömningar :

• Vid prövning av en försäkrads arbetsförmåga enligt socialförsäkringsbalken kan Försäkringskassan som stöd för sitt ställningstagande beställa en försäkringsmedicinsk utredning.
• Landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna.
• Om ett landsting bedömer att de inte kan göra de försäkringsmedicinska utredningarna kan de sluta avtal med någon annan som kan utföra dem, antingen ett annat landsting eller en privat aktör.
• Försäkringskassan ska fortlöpande bedöma sitt behov av försäkringsmedicinska utredningar och ta fram prognoser över behovet som de presenterar för landstingen.
• Utifrån socialförsäkringsbalken får Försäkringskassan ansvara för att ersätta landstingen för de försäkringsmedicinska utredningar som landstingen utför. Landstingen ska få full ekonomisk kompensation för arbetet med de försäkringsmedicinska utredningarna.

Sveriges arbetsterapeuter ser i huvudsak positivt på förslagen. I synnerhet vill vi framhålla att det är positivt att det fastslås att Försäkringskassan kan beställa en försäkringsmedicinsk utredning för att pröva en försäkrads arbetsförmåga.

Det är vidare positivt att landstingen får ett lagstadgat ansvar att utföra utredningarna, samt att dessa ska ersättas för uppdraget. I annat fall skulle detta riskera gå ut över ordinarie verksamhet inom landstingen.

Sveriges Arbetsterapeuter anser slutligen att det är mycket positivt att det tydligt framgår att det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska utföra de försäkringsmedicinska utredningarna. Sveriges arbetsterapeuter representerar en av de professioner som skulle kunna användas i betydligt högre grad. Arbetsterapeuter har evidensbaserade metoder och verktyg för att utreda hur en persons förutsättningar, i relation till kraven i miljön, inverkar på arbetsförmågan. Att använda denna kompetens tidigt har visat sig värdefullt för såväl individ som samhälle, och borde vara en självklarhet.

Sveriges Arbetsterapeuter vill även framföra följande synpunkter:

Även om det inte kan rymmas i lagtexten, så är det viktigt är att man i tydliga föreskrifter föreskriver vilken kompetens personal som utför de försäkringsmedicinska utredningarna ska ha.

Det finns även en fortsatt risk för att de personella resurserna är utspridda och inte ”samlade under ett tak” i team, dvs att man köper in enskilda tjänster från olika håll och från olika leverantörer. Erfarenhet visar att detta leder till att man inte använder utredningsmöjligheterna till fullo av organisatoriska/logistiska skäl. Exempelvis innebär det att man inte involverar arbetsterapeut/fysioterapeut om de inte finns lokalmässigt tillhanda i ex en primärvårdsenhet.

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i likhet med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och Stockholms läns landsting frågande till utredningens förslag till att utredningarna inte ska betraktas som hälso- och sjukvård.

Vi vill även framföra att vi bedömer att det som tidigare föreligger problem med Försäkringskassans handläggning, dvs handläggarnas kompetens. Detta adresseras under punkt 2.5.4 i promemorian. Sveriges Arbetsterapeuter hade gärna sett förslag till åtgärder för att främja kompetensen hos Försäkringskassans personal.

Slutligen så anser Sveriges Arbetsterapeuter att de försäkrades perspektiv behövs stärkas ytterligare. Försäkringskassan kan som stöd för sitt ställningstagande beställa en försäkringsmedicinsk utredning, men detta ger inte den enskilde möjlighet att kunna efterfråga en utredning. Detta hade varit önskvärt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, särskilt när den enskilde och Försäkringskassan har olika åsikter.

Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-04-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.