Hoppa till innehåll

2016

2017-04-12 Remissvar | Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna, DS 2016:41

Sveriges Arbetsterapeuter ser i huvudsak positivt på förslagen som läggs fram i promemorian. I synnerhet vill vi framhålla att det är positivt att det fastslås att Försäkringskassan kan beställa en försäkringsmedicinsk utredning för att pröva en försäkrads arbetsförmåga. Sveriges Arbetsterapeuter för dock fram ett antal kompletterande synpunkter. Dessa kan du läsa i det hela remissvaret nedan.

2017-02-25 Remissvar | Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Välfärdsutredningen har lämnat ett betänkande till regeringen med förslag som syftar till att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-12-29 Remissvar | En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Myndigheten för delaktighet (MFD) har lämnat en rapport till regeringen med förslag som ska göra funktionshinderspolitiken mer effektiv, skapa långsiktighet och innebära högre grad av tydlighet än tidigare. Sveriges Arbetsterapeuter anser att förslagen i mångt och mycket bidrar till en mer effektiv och långsiktig funktionshinderpolitik, och ser därför i stort sett positivt på de förslag som lämnas. Vi har dock synpunkter på några områden, till exempel utbildnings- och transportområdet. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-12-12 Remissvar | Samordning, ansvar och kommunikation, SOU 2016:46

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att målsättningen att ta fram en helhetslösning där skolans likvärdighet och kompensatoriska roll stärks är mycket önskvärd, och med anledning av detta tillstyrker Sveriges Arbetsterapeuter förslagen i utredningen i dess helhet, med tillägget att även arbetsterapeuter skall ingå i statens satsning på personalförstärkning inom elevhälsan. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-09-27 Remissvar | Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29

Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort positiva till de förslag som utredningen lägger fram. Vi anser att dessa kan bidra till att skapa förutsättningar för tydligare karriärvägar samt rimligare villkor för unga forskare på universitet och högskolor. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-09-27 Remissvar | Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8

Sveriges Arbetsterapeuter anser att ambitionen i förslagen är viktig. Att få ned sjuktalen och förstärka rehabiliteringen är en förutsättning för ett hållbart samhälle där alla medborgare ges möjlighet att bidra efter förmåga. Vi har även förståelse för regeringens ambition att öka de ekonomiska incitamenten för arbetsgivare att vidta både förebyggande insatser för en god hälsa och för aktiva rehabiliteringsåtgärder för den som blivit sjuk. Vi anser dock att förslagen har ett alltför stort fokus ligger på rehabilitering av redan sjuka. Det är visserligen av stor betydelse, inte minst för den enskilde som drabbats, men vi hade gärna sett fler förslag som syftar till att förebyggande sänka risken för sjukdom och sjukskrivning. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-09-27 Remissvar | Effektiv vård, SOU 2016:2

Sveriges Arbetsterapeuter delar många av utredningens generella slutsatser, och vi anser att många av de förslag som utredningen lämnar med stor sannolikhet kommer att bidra till en ökad effektivitet om de genomförs. Sveriges Arbetsterapeuter vill särskilt lyfta några frågor som vi bedömer vara av extra stor vikt utifrån vårt perspektiv. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-09-27 Remissvar | Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5

Sveriges Arbetsterapeuter tillstyrker förslagen i promemorian. Förslagen innebär bland annat att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-03-29 Remissvar | Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)

Sveriges Arbetsterapeuter har inget att invända mot förslagen i skrivelsen. Förbundet vill tvärtom understryka det positiva med att man som föräldrar till ett barn med funktionsnedsättning kan ges rätt till arbetstidsförkortning efter att barnet har fyllt 8 år. Förbundet ställer sig också positiv till förslaget om att Försäkringskassans prövningar föreslås ha utgångspunkt i WHO:s klassifikation för ökad tydlighet och nationell likvärdighet. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2016-03-29 Remissvar | Bostäder att bo kvar i (2015:85)

Sveriges Arbetsterapeuter delar många av utredningens bedömningar, och instämmer i många av utredningens förslag, men har synpunkter och kommentarer på bland annat förslagen om statligt stöd till kommunala investeringar, nytt statligt stöd till hissinstallation samt förenklad handläggning av beslut om hemtjänst för hushållsgöromål och socialt stöd för personer över 75 år. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.