Hoppa till innehåll

Remissvar | Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

FSA ställer sig generellt positiv till förslagen i promemorian. FSA menar att det är mycket positivt att även förutsättningar och processer som påverkar utbildningens resultat nu lyfts fram. Trots detta vill ändå FSA lyfta fram några särskilda områden där ytterligare beaktanden behöver göras.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, nära 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

I promemorian lämnas förslag om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Syftet är att införa ett mer sammanhållet kvalitetssäkringssystem där de granskningar som Universitetskanslersämbetet ansvarar för i ökad utsträckning beaktar universitets och högskolors eget kvalitetssäkringsarbete. Universitetskanslersämbetets granskningar ska vara inriktade på både kontroll av resultat och på kvalitetsutveckling av högre utbildning.

FSA ställer sig generellt positiv till förslagen i promemorian. FSA menar att det är mycket positivt att även förutsättningar och processer som påverkar utbildningens resultat nu lyfts fram. Trots detta vill ändå FSA lyfta fram några särskilda områden där ytterligare beaktanden behöver göras.

3.2 Universitetskanslersämbetets granskningar

Promemorian föreslår att det nationella kvalitetssäkringssystemet skall bestå av fyra komponenter; examenstillståndsprövning, granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem, utbildningsutvärdering samt tematiska utvärderingar. FSA vill i detta framhålla att det är oerhört viktigt att en viktning sker mellan dessa komponenter, inte minst för att erhålla transparens och i viss mån förutsägbarhet. FSA menar också att det är viktigt att granskningsprocessen som helhet behöver beaktas, granskningarna mellan olika lärosäten måste vara jämförbara.

3.2.2. Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem

FSA vill framföra att vi anser att en tvågradig skala bör användas istället för en tregradig som föreslås. FSA ser inte att en tregradig skala skulle tillföra något till granskningen, något som vi återkommer till nedan.

3.2.3. Utbildningsvärderingar

FSA ställer sig positiv till att utbildningsvärderingen bör utmynna i ett omdöme enligt en tvågradig skala.  FSA anser att bedömarrapporter har möjlighet att ge betydligt bättre information om utbildningens kvalitet än ett betyg. Detta är också den primära anledningen till att vi anser att en tvågradig skala är att föredra vid granskning av lärosätenas kvalitetssäkringssystem.

3.2.6 Utbildningens användbarhet och förberedelsen för arbetslivet

FSA delar promemorians bedömning att det är viktigt med medverkan av arbetslivsföreträdare i utvärderingarna. Vi vill dock kraftfullt understryka vikten av att arbetslivsföreträdare från hela arbetsmarknaden deltar. Detta för att fånga in perspektiv för utbildningar i utveckling, exempelvis arbetsterapeututbildningen. Arbetsterapeuter får allt oftare sin anställning i andra arenor än inom traditionell hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att arbetslivsföreträdarna återspeglar detta.

3.2.7 Internationella bedömare

FSA ställer sig positiv till internationella bedömare. Det är dock här viktigt att beakta att det kan förekomma stora kvalitetsskillnader internationellt. Svensk arbetsterapi befinner sig internationellt i framkant, tillsammans med främst Australien, Kanada och USA. Det är därför viktigt att ett noggrant urval görs när internationella bedömare utses.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2015-05-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.