Hoppa till innehåll

2015

2015-06-29 Remissvar | För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17

FSA tillstyrker utredningens förslag i stort, men anser att Försäkringskassan utöver samråd med Socialstyrelsen även ska samråda med berörda professionsorganisationer när metoder ska utarbetas.

2015-05-12 Remissvar | Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

FSA ställer sig generellt positiv till förslagen i promemorian. FSA menar att det är mycket positivt att även förutsättningar och processer som påverkar utbildningens resultat nu lyfts fram. Trots detta vill ändå FSA lyfta fram några särskilda områden där ytterligare beaktanden behöver göras.

2015-05-12 Remissvar | Målnivåer för rörelseorganens sjukdomar

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har tagit del av Socialstyrelsens remissversion av målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. FSA anser att man valt att ha en sträng syn på begreppet evidens, krav på studierna bevisvärde och evidensstyrka är mycket högt satta vilket lett till att rehabiliteringsperspektivet helt utelämnats.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.