Hoppa till innehåll

Remissvar | Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35

Skolkommissionen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). Sveriges Arbetsterapeuter delar kommissionens syn när det gäller att en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan, och att elevhälsan följaktligen utgör en viktig del i skolans samlade arbete för elevers välbefinnande, utveckling och lärande. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av slutbetänkandet Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 av 2015 års skolkommission.

Skolkommissionen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). I delbetänkandet redovisade kommissionen bland annat förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden (SOU 2016:38). Slutbetänkandet innehåller konkreta förslag inom de utvecklingsområden som identifierades i delbetänkandet och en tidsplan för genomförandet samt nödvändiga författningsändringar.

Sveriges Arbetsterapeuter delar kommissionens syn när det gäller att en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan, och att elevhälsan följaktligen utgör en viktig del i skolans samlade arbete för elevers välbefinnande, utveckling och lärande. Kommissionens förslag att förtydliga skolans uppdrag när det gäller att främja elevers hälsa och välbefinnande är därför något som Sveriges Arbetsterapeuter till fullo kan ställa sig bakom.

Kommissionen noterar att det finns ett aktuellt förslag från en statlig utredning om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå hur elevhälsans främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kan konkretiseras. Sveriges Arbetsterapeuter ser fram emot denna utredning då vi är övertygande att den kommer att visa att fler professioner behövs i elevhälsan, och att legitimerade arbetsterapeuter är en profession som behöver användas i skolan och elevhälsan i betydligt större omfattning.

Arbetsterapeuten använder strukturerade metoder för att bedöma eller kartlägga elevens möjligheter, behov och hinder att delta i skolans aktiviteter. Skolaktiviteter kan till exempel vara att skriva, delta i aktiviteter på rasten och i grupparbeten, komma i tid, få med sig ”rätt saker” till lektioner, planera sina studier eller att göra läxor. På gymnasienivå arbetar arbetsterapeuten bland annat med att motivera eleverna att genomföra sina studier, samt med vägledande samtal, aktivitetsbalans, psykisk ohälsa och psykosociala svårigheter.

Av den anledningen föreslår Sveriges Arbetsterapeuter att arbetsterapeut skall tilläggas till de professioner som uppräknas i 2 kap. 25§ andra stycket Skollagen (2010:800)

Sveriges Arbetsterapeuter delar även i övrigt mycket av kommissionens resonemang, men upplever samtidigt att kommissionen har en något smal syn på skolsvårigheter. Kommissionen relaterar övervägande till att inte kunna läsa, skriva och räkna och riktade insatser för att främja dessa färdigheter. Andra färdigheter och förmågor som också är viktiga för att uppnå skolans mål och som orsakar svårigheter för elever med exempelvis funktionsnedsättningar nämns i stort inte alls.
 
Sveriges Arbetsterapeuter hade gärna sett ett utökat resonemang om att tillsätta resurser för att öka kunskapen om barns behov av anpassningar och särskilt stöd. Detta skulle till exempel kunna ske genom ett effektivare samarbete med andra kompetenser och professioner utanför den pedagogiska sfären. Sådana samarbeten kan stödja pedagogerna i deras arbete med elever som är i behov av särskilt stöd så att insatser kan implementeras i den ordinarie undervisningen.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-10-20

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.