Hoppa till innehåll

Remissvar | Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses.

Utredningens resonemang stärker vår uppfattning att legitimerade arbetsterapeuter är en profession som behöver användas i skolan och elevhälsan i betydligt större omfattning. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort bakom utredningens förslag. Särskilt stödjer vi utredningens förslag att regeringen bör tillsätta en särskild utredare som ska föreslå hur elevhälsans främjande, förebyggande samt åtgärdande arbete kan konkretiseras.

Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

 

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU 2016:94, från Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.


Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses.

Utredningens förslag syftar även till att ge hemkommunen bättre förutsättningar att aktivt agera vid problematisk frånvaro. Ytterst syftar förslagen till att bidra till en bättre skolmiljö med ökad skolnärvaro.

Utredningen bedömer att förslagen kan leda till minskad frånvaro och till att ett ökat fokus läggs på frågor som gäller närvaro och förebyggande av frånvaro i skolorna.

Utredningens resonemang stärker vår uppfattning att legitimerade arbetsterapeuter är en profession som behöver användas i skolan och elevhälsan i betydligt större omfattning. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig i stort bakom utredningens förslag. Särskilt stödjer vi utredningens förslag att regeringen bör tillsätta en särskild utredare som ska föreslå hur elevhälsans främjande, förebyggande samt åtgärdande arbete kan konkretiseras. Sveriges Arbetsterapeuter anser att en stärkt elevhälsa – både vad gäller tillgänglighet och kompetens är en viktig faktor i arbetet med att motverka frånvaro.


Sveriges Arbetsterapeuter önskar dock föra fram följande synpunkter:

Utredningen konstaterar att neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är en riskfaktor för problematisk frånvaro. En förklaring till detta kan vara att undervisningen inte är anpassad till funktionsnedsättningen.

Utredningen anser vidare att skolpersonal behöver ha kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och kompetens att använda hjälpmedel för att möta elevernas behov. Utredningen menar att detta kan innebära att arbetsterapeuter och logopeder behöver finnas i nära anknytning till skolan.

Sveriges Arbetsterapeuter delar uppfattningen att skolpersonal behöver ha ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi anser dock en god tillgång till legitimerade arbetsterapeuter i elevhälsan är ett bättre och mer effektivt sätt att säkerställa att dessa kunskaper finns i skolmiljön.

Arbetsterapeuter har ett tydligt funktionshinderperspektiv, vilket innebär en god kunskap om funktionsnedsättning och dess konsekvenser i vardagen ur ett miljörelativt perspektiv. Arbetsterapeuter har kompetens och kunskapsbaserade metoder och verktyg när det gäller bedömning och åtgärder såsom anpassningar, hjälpmedel och strategier för att barnen och ungdomarna ska kunna vara delaktiga i skolan.

Arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan skapa förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer där alla elever får tillgång till det stöd de har behov av och rätt till i skolan, insatser som är avgörande för att förebygga utanförskap och ohälsa och som bidrar till ett hållbart samhälle.
Vid insatser på individnivå utreder och bedömer arbetsterapeuter elevens behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet i relation till den omgivande fysiska och sociala miljön.  Arbetsterapeuter använder kunskapsbaserade och strukturerade metoder för att bedöma eller kartlägga elevers möjligheter, behov och hinder att delta i skolans aktiviteter. Skolaktiviteter kan exempelvis vara att skriva, delta i rastaktiviteter och i gruppaktiviteter, komma i tid, få med sig ”rätt saker” till lektioner, planera sina studier eller att göra läxor.

Vidare görs en analys för att identifiera behov av åtgärder som i samverkan med eleven och skolans personal genomförs och utvärderas.  Exempel på åtgärder kan vara att rekommendera anpassningar, kompensatoriska hjälpmedel, kognitivt stöd och strategier samt att individuellt anpassa dem för eleven, att anpassa och tillgängliggöra skolaktiviteter, material, uppgifter och skolmiljö eller att stödja elevens delaktighet i lek eller andra sociala sammanhang. Vidare kan arbetsterapeuter bidra genom att delta i skolans utredning om en elev är i behov av särskilt stöd och därefter i processen med åtgärdsprogram.

Genom dessa förebyggande och hälsofrämjande insatser, träning samt anpassning av skolans miljöer, ger arbetsterapeuten eleven förutsättningar att vara aktiv och delaktig i sina skolaktiviteter. På så sätt bidrar arbetsterapeutens insatser till att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande – och i förlängningen främja närvaro.

De förebyggande och kompenserande insatser som arbetsterapeuter erbjuder skapar dessutom ofta bättre förutsättningar för alla elever i skolan. Genom konsultation och fortbildning till skolans övriga personal kan arbetsterapeuter även öka förståelse och kunskap om vilka konsekvenser elevens funktionsnedsättning får för skolaktiviteter och i skolmiljön och därmed förstärka funktionshinderperspektivet som en naturlig del i skolans kontinuerliga kvalitetsarbete


Slutligen vill Sveriges Arbetsterapeuter lyfta fram att internationellt sett, till exempel i USA, Australien och Nya Zeeland, är arbetsterapeuter en naturlig del i skolans arbete. Vi ser även en långsam ökning i Sverige, men hittills är det relativt få kommuner som använder arbetsterapeuters kompetens i elevhälsan. Detta trots att det finns många goda exempel inom projekt och studier som visar att arbetsterapeutisk kompetens i elevhälsan kan skapa förutsättningar för att alla elever ska få tillgång till det stöd de har behov av och rätt till i skolan. Socioekonomiska analyser har även visat att användandet av arbetsterapeuters kompetens i skolan är en ekonomisk vinst.

Mot denna bakgrund anser Sveriges Arbetsterapeuter att arbetsterapeuter är nödvändiga i elevhälsan för att vi ska nå en likvärdig skola där elever får det stöd de behöver. Vi vill därför återigen understryka att vi särskilt stödjer förslaget om en översyn av elevhälsans uppgift, funktion samt sammansättning av kompetenser.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin
Förbundsordförande 

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-05-08

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.