Hoppa till innehåll

Remissvar | Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle

Vinnovas har tagit fram metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle. Sveriges Arbetsterapeuter menar att då den modell som föreslås inte prövats i sin helhet, så måste den prövas ytterligare innan man inför den för att fördela medel. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har tagit del av remiss avseende Vinnovas slutrapport Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.

I propositionen för forskning och innovation 2012 fick Vinnova i uppdrag att, i samråd med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, utforma metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Den modell för utvärdering av samverkan som utvecklats och prövats inom ramen för detta uppdrag har visat att kvalitet i samverkan i forskning och utbildning går att utvärdera. Sveriges Arbetsterapeuter menar dock att då modellen inte prövats i sin helhet, utan endast genom två piloter så kan modellen inte använda i ett resursfördelningssystem. Sveriges Arbetsterapeuter menar därför att modellen måste utvecklas och prövas ytterligare innan man inför den för att fördela medel.

Sveriges Arbetsterapeuter
 
Ida Kåhlin

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2017-04-12

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.