Hoppa till innehåll

Remissvar | Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco fått möjligheter att lämna synpunkter på promemorian "Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer", Ds 2017:39 från Socialdepartementet. I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positivt till förslaget. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco fått möjligheter att lämna synpunkter på departementsskrivelsen Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39 från Socialdepartementet.

Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har erforderlig lämplighet och kompetens för yrket. Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienten på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket.

Sveriges Arbetsterapeuter är av uppfattningen att genom att legitimera en yrkesgrupp säkerställer vi en kvalitetsnivå i vården och skapar trygghet för patienten. Legitimation är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård.  Vi anser att införandet av en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer är motiverat, och ställer oss därför positivt till förslaget.

Ida Kåhlin

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef


Uppdaterad: 2017-11-16

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.