Hoppa till innehåll

2017

2018-02-09 Remissvar | Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56. I promemorian läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. Sveriges Arbetsterapeuter är positiva till förslagen, men anser att det är väsentligt att eventuella ökade kostnader inte får gå ut över andra legitimationsyrken. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-12-13 Remissvar | Nästa steg på vägen mot en mer jämlikhälsa, SOU 2017:47

Arbetsterapeuter önskar på eget initiativ lämna synpunkter på slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 från Kommissionen för jämlik hälsa. Sveriges Arbetsterapeuter instämmer i kommissionens bedömning om att arbetet för jämlik hälsa är långsiktigt och måste ständigt bedrivas brett inom många sektorer i vårt samhälle. Vi framför dock flera synpunkter, bland annat att vi anser att hälso- och sjukvårdens och omsorgens kompensatoriska samhällsuppdrag för jämlik hälsa behöver ges större tyngd. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-11-16 Remissvar | Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco fått möjligheter att lämna synpunkter på promemorian "Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer", Ds 2017:39 från Socialdepartementet. I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Sveriges Arbetsterapeuter ställer sig positivt till förslaget. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-11-01 Remissvar | På lika villkor! SOU 2017:43

Sveriges Arbetsterapeuter har fått möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. Vi ställer oss positiva till många av förslagen i utredningen, särskilt de om stärkt elevhälsa och om medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i kommunerna. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan:

2017-10-20 Remissvar | God och Nära vård. En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53

Sveriges Arbetsterapeuter har fått möjligheter att lämna synpunkter på delbetänkandet God och Nära vård. En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53 av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-10-20 Remissvar | Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:12

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre, Ds 2017:12. Promemorian har tagits fram inom Socialdepartementet. Ett av uppdragen har varit att föreslå hur kommunens äldreomsorg kan besluta om omsorg och annan service till äldre på ett enklare och mer flexibelt sätt utan att behöva göra en individuell bedömning. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-10-20 Remissvar | Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter. I promemorian lämnas förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för speciallärarexamen och specialpedagog-examen (1993:100). Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-10-20 Remissvar | Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017:21

Sveriges Arbetsterapeuter har via Saco tagit del av betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer, SOU 2017:21 av Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-10-20 Remissvar | Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35

Skolkommissionen har haft till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35). Sveriges Arbetsterapeuter delar kommissionens syn när det gäller att en god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan, och att elevhälsan följaktligen utgör en viktig del i skolans samlade arbete för elevers välbefinnande, utveckling och lärande. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

2017-10-20 Remissvar | Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48

Utredningens uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Läs Sveriges Arbetsterapeuters hela remissvar nedan.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.