Hoppa till innehåll

Remissvar | Yrkeskvalifikations-direktivet (SOU 2014:19)

FSA ser ett värde av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och dess ambition att underlätta den fria rörligheten. FSA framför dock synpunkter på de förslag som gäller fortbildning, tillfälligt tillhandahållande av tjänster, språkkunskaper samt informationsutbyte och varningar. FSA förutsätter också att den nordiska överenskommelsen kommer att finnas kvar.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande”, SOU 2014:19, av Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Det aktuella betänkandet är omfattande och berör ett antal professioner specifikt. FSA har därför i huvudsak valt att lämna synpunkter endast i de delar som är av mer specifikt intresse för arbetsterapeuter.

FSA vill inledningsvis framhålla att vi ser ett värde av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och dess ambition att underlätta den fria rörligheten, men vill framföra följande synpunkter. FSA förutsätter dock att den nordiska överenskommelsen kommer att finnas kvar, då den står för en väl inarbetad nordisk arbetsmarknad och ett säkerställande vad gäller standarden i arbetsterapeututbildningarna i Norden.

Fortbildning

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen och Jordbruksverket ska bemyndigas att meddela föreskrifter som säkerställer att utövare av yrken som omfattas av automatiskt erkännande utifrån samordnade utbildningskrav uppmuntras att hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom yrket.

FSA har inget direkt att invända mot utredningens förslag, men anser det olyckligt att endast de yrken som omfattas av automatiska erkännanden nämns. FSA anser att Socialstyrelsen borde ges motsvarande bemyndigande för samtliga legitimationsyrken verksamma inom hälso- och sjukvården.

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster

Utredningen föreslår att det av den nya lagen ska framgå att en yrkesutövare har rätt att tillfälligt tillhandahålla tjänster i Sverige, om denne är lagligen etablerad i en stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva samma yrke. Patientsäkerhetslagen och förordningen om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården ska ändras på motsvarande sätt, så att det framgår att yrkesutövning respektive anställning får ske om yrkesutövaren med stöd av den nya lagen tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige.

Arbetsterapeututbildningen i Sverige är en universitetsutbildning som 180 högskole-poäng och leder fram till en arbetsterapeutexamen. FSA är medlem i världsorgani-sationen World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Medlemskap i WFOT innebär att världsorganisationens kvalitetskriterier på de nationella arbetsterapeut-utbildningarna skall vara uppfyllda – WFOT Minimum Standards. För medlemsländerna sker en kvalitetskontroll vart femte år av de nationella programmen. Det finns emellertid ett stort kvalitetsproblem eftersom flera arbetsterapeututbildningar i Europa inte uppfyller WFOT Minimum Standards. Det förekommer även i flera länder att det finns både godkände och icke godkända utbildningar, vilket gör det svårt att dra slutsatser om utbildningarnas kvalitet enbart med uppgift om utbildningslandet.

FSA avstyrker utredningens förslag. För att garantera patientsäkerheten anser FSA att den som tillfälligt vill arbeta i Sverige, och som inte uppfyller de svenska legitimat-ionskraven för arbetsterapeuter, endast skall få arbeta under en yrkestitel som i Sverige motsvarar den sökandes utbildningsnivå, exempelvis rehabiliteringsassistent.

Språkkunskaper

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller ett antal förtydliganden, bl.a. avseende kontroll av språkkunskaper. Kontroller får endast genomföras om yrket har konsekvenser för patientsäkerhet eller om det i det enskilda fallet finns allvarliga eller konkreta tvivel på att den yrkesverksamme verkligen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna utöva yrket.

FSA ställer sig positivt till att just patientsäkerhet upptagit som ett undantag. FSA anser att en yrkesutövare från annat land skall ha så goda kunskaper i svenska att arbetsterapeuten kan kommunicera med patienten, öka patientens delaktighet samt kommunicera med övriga professioner kring patienten och genomföra nödvändig dokumentation. FSA menar därför att för det behöver finnas en systematisk kontroll i svenska språket för de yrken med konsekvenser för patientsäkerheten.

Informationsutbyte och varningar

Utbyte av information om disciplinära åtgärder regleras i det ursprungliga yrkeskva-lifikationsdirektivet. Genom ändringsdirektivet införs även två nya varningsmekanismer, en avseende falska dokument och en avseende yrkesutövare som begränsats i sin rätt att utöva yrkesverksamhet inom bland annat reglerade hälso- och sjukvårdsyrken. Utredningen föreslår att dessa varningar ska skickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Lärarnas ansvarsnämnd respektive Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Samtliga varningar som mottas från andra länder ska inkomma till Universitets- och högskolerådet, som sedan ska sprida informationen till berörda myndigheter i Sverige.

Patientsäkerhet är en fråga som alltid vara en prioriterad. FSA ställer sig därför positiv till ett gemensamt system för hantering av varningar. FSA förutsätter dock att samma system kan användas för att sprida korrigeringar och rättningar av sådana varningar. Utifrån ett arbetstagar- och rättssäkerhetsperspektiv skulle det vara oacceptabelt om ett ändrat beslut om rätt att begränsa sin yrkesverksamhet inte vidarebefordras lika skyndsamt som den ursprungliga varningen.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2014-08-15

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.