Hoppa till innehåll

Remissvar | Starka tillsammans (SOU 2013:87)

FSA ställer sig bakom utredningens förslag om en nationell samverkansstruktur mellan en ny nämndmyndighet och sex regionala stödfunktioner för att stödja den kliniska forskningen.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Starka tillsammans av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.,

Regeringen planerar för en långsiktig statlig finansiering som successivt ska trappas upp till 50 miljoner kronor per år. FSA tillstyrker utredningens förslag, men några utvecklingsmöjligheter som utredaren lyfter fram anser FSA är särskilt viktiga för den framtida utvecklingen av arbetsterapeutisk forskning. En av dem är samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet. FSA anser att den kunskap som utvecklas genom forskning ska komma till användning i arbetsterapi och utvecklas i ett nära samarbete med den praktiska verksamheten, så att patienter/klienter erbjuds arbetsterapi av högsta kvalitet. Därför instämmer vi med utreningens slutord att translationell forskning måste lyftas fram.

Arbetsterapeutisk forskning och kompetens rör samspelet mellan person-miljö-aktivitet och hälsa. Därför är det viktigt att forskning integreras i det löpande arbetet, så att kliniska studier fortlöpande stödjer och stimulerar utvecklingen av det vardagliga arbetet. Vi vill särskilt betona att en stor del av hälso- och sjukvården idag bedrivs i patientens hem, antingen inom kommunal äldrevård och hemsjukvård, eller inom specialiserad hemsjukvård. Detta ställer krav på att utveckla nya arenor för klinisk forskning inom hälso- och sjukvård.

Det sker en kontinuerlig utveckling av innovativa metoder och procedurer som gagnar det arbetsterapeutiska kunskapsområdet. Implementering av ny kunskap inom de områden där arbetsterapeuter är verksamma är en mycket viktig uppgift både för forskande arbetsterapeuter och för yrkesverksamma. Incitament som stödjer implementeringen av forskningsresultat i praxis måste utvecklas. För att möjliggöra detta måste fler arbetsterapeuter ges förutsättningar att delta i forskning och utveckling, och vetenskaplig utvärdering av nya metoder. I utvecklandet av framtidens kunskapsbaserade arbetsterapi bör därför förbättringskunskap ha en framträdande roll.

En annan framgångsfaktor som utredaren lyfter fram för att skapa en god återväxt är utvecklingsmöjligheter för kliniska forskare. Även om det ligger utanför ramen för utredningens uppdrag så vill FSA ändå lyfta behovet att på sikt säkra återväxten av kliniska forskare. Klinisk forskning måste framstå som en attraktiv karriärväg även om arbetsterapeuten arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård eller primärvård. FSA anser att avgörande för den framtida forskningen inom arbetsterapi är att karriärmöjligheter för disputerade arbetsterapeuter erbjuds av huvudmän där arbetsterapeuter finns anställda.

Vidare måste arbetsterapi kunna utvecklas och beforskas oavsett huvudmannaskap. De kliniska studierna måste göras där patienterna/klienterna finns och i nära samarbete med den personal som finns där. Idag sker mycket av forskningen i relation till hälso- och sjukvård bedriven av landstingen. Det är av stor vikt att arbetsterapeuter i exempelvis kommunala, statliga och privata verksamheter är involverade i forskning. FSA vill, liksom utredaren, särskilt lyfta att allt större delar av vården bedrivs utanför sjukhusen, på specialistmottagningar, inom primärvården och inom den kommunala hälso- och sjukvården. En utveckling av den hälso- och sjukvård som lyder under primärkommunalt huvudmannaskap är ett mycket angeläget område. Och den ökade privatiseringen inom hälso- och sjukvården kan också komma att påverka var forskning kan bedrivas. Därför måste klinisk forskning finnas med och regleras i landstingens avtal om upphandling av vård.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Agneta Thor 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundssekreterare

E-post:
Telefonnummer: 0733-66 24 45 Uppdaterad: 2014-04-17

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.