Hoppa till innehåll

Remissvar | Förändrad assistansersättning (SOU 2014:9)

FSA tillstyrker författningsförslagen som utredningen lämnar. Utredningen föreslår hur ersättningen kan förändras för att bättre motsvara brukarnas behov och kostnader för assistansen samt hur brukarnas inflytande över ersättningens användning kan stärkas.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet av Assistansersättningsutredningen. Utredningen föreslår hur ersättningen kan förändras för att bättre motsvara brukarnas behov och kostnader för assistansen samt hur brukarnas inflytande över ersättningens användning kan stärkas. Utredningen förordar också en förändrad beräkningsmodell för assistansersättningen som gör att den bättre följer löne- och kostnadsutvecklingen i verksamheten.

Utredningen har bl.a. haft i uppdrag att analysera nuvarande ersättnings konsekvenser för kvalitet och kostnader. Efter en analys av alternativa ersättningsmodeller och flera kartläggningar av kostnader för att anordna assistans har utredningen landat i att den nuvarande ersättningsmodellen i grunden bör kvarstå. Ersättningen bör differentieras för brukare med stora behov av assistans på nätter och helger. Utredningen anser också att avtalet mellan brukare och anordnare bör reglera ett antal frågor som stärker brukarens inflytande över hur assistansersättningen används.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Målet med arbetsterapi är att främja människors möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav. Arbetsterapi bygger på tanken att människan är aktiv med egna resurser som möjliggör egen aktivitet. Först då utvecklas och tillvaratas de färdigheter som alla människor har. FSA anser att det är viktigt att uppmärksamma assistansersättningens positiva effekter för människor med omfattande funktionsnedsättningar i form av ökat inflytande över sin egen vardag och ökad delaktighet i samhället.

FSA tillstyrker författningsförslagen som utredningen lämnar och vill särskilt lyfta fram förslaget angående avtal mellan brukare och assistansutförare. Detta är viktigt för att ge brukare ett tydligare inflytande över sin assistans och för att minska eventuell obalans mellan brukare och utförare.

FSA ställer sig även positivt till att utredningen behandlar frågan om en utvecklad behovsbedömning. Vi anser att detta är ett område som ligger inom ramen för arbetsterapeuters kompetens, och att arbetsterapeuter därför kan komma att utgöra ett viktigt stöd.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2014-06-18

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.