Hoppa till innehåll

Remissvar | En samlad kunskapsstyrning (Ds 2014:9)

FSA instämmer i stort med de förslag som lämnas i departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" (Ds 2014:9). I promemorian läggs förslag som syftar till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förslagen ska leda till en stärkt samverkan mellan berörda statliga myndigheter och med kommuner och landsting.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9).

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

I promemorian läggs förslag som syftar till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förslagen ska leda till en stärkt samverkan mellan berörda statliga myndigheter och med kommuner och landsting.

Utgångspunkt för förslagen är att kunskapsstyrning är en nyckelfråga för att möta kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kunskapsstyrningen måste vara anpassad till patienters, brukares, olika professioners och huvudmännens behov, och en förutsättning för en evidensbaserad praktik d.v.s. att patienter och brukare ges vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap. För att på bästa sätt möta personer med sammansatta behov måste sambanden mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst lyftas fram och onödiga gränser mellan verksamheterna tas bort.

Grundsynen att patienter och brukare skall ges vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap stämmer väl överens med arbetsterapeutprofessionens grundvärderingar och etiska kod. FSA instämmer därför i stort med promemorians inriktning och förslag. Det föreligger dock några områden där FSA önskar framföra synpunkter och kompletteringar:

Kunskapsstyrningsrådets sammansättning

FSA ställer sig positivt till myndighetscheferna från ett antal myndigheter. Detta då det tydligt signalerar frågans betydelse. FSA anser dock att även Myndigheten för delaktighet skall ingå i kunskapsstyrningsrådet.

Kunskapsstyrningsrådet uppgift

Enligt 7 § 3 p skall kunskapsstyrningsrådet säkerställa att statens kunskapsstyrning utgår från huvudmännen framförda behov av kunskapsstyrning. FSA anser att kunskapsstyrningsrådet även skall ha till uppgift att uppmärksamma huvudmännen på områden där rådet, utifrån de deltagande myndigheternas kunskap och expertis, observerat att förbättringar kan ske.

Huvudmannagruppen

Enligt förslaget så skall huvudmannagruppen bestå av totalt tretton ledamöter, tre från landstingen och tio från kommunerna. FSA är inte övertygad om att denna grupp kan tillföra något till det arbete som redan idag utförs av SKL, och vi skulle därför gärna se att detta förtydligades.

Tillgång till fakta och artiklar

FSA anser att evidensbaserad vård och insatser som baseras på bästa tillgängliga kunskap förutsätter en god tillgång till de bakomliggande fakta och artiklar som ligger till grund för kunskapen. Detta för att ge samtliga verksamma professioner inom hälso-, sjukvård och socialtjänst möjlighet att omsätta kunskapen till praktik.

FSA har tidigare lyft fram detta, bland annat i samband med att SBU föreslog införandet av ett nationellt hälsobibliotek.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2014-06-26

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.