Hoppa till innehåll

Remissvar | Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

FSA avstyrker avskaffandet av åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. FSA anser att förslagen minskar incitamenten för äldre personer att skaffa en högre utbildning. Detta gäller särskilt för utbildningar som leder till yrken med relativt svag löneutveckling, till exempel arbetsterapeut.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har via Saco erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerad promemoria.

FSA företräder i stort sett alla arbetsterapeuter i Sverige, drygt 90 procent. Vi tillvaratar och driver arbetsterapeuters yrkesmässiga och fackliga intressen. Med den höga representativiteten kan vi som organisation föra arbetsterapins och arbetsterapeuters talan i Sverige och internationellt.

Promemorian innehåller förslag till ändringar i studiestödslagen (1999:1395). Förslagen innebär att åldersavskrivningen av studielån, som idag sker vid utgången av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Även motsvarande åldersskrivning i fråga om återkrav av studiemedel (studiebidrag och studielån) föreslås tas bort. Studielån ska dock fortfarande skrivas av om det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Återkrav ska fortsatt skrivas av vid dödsfall.

FSA avstyrker avskaffandet av åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. FSA anser att förslagen minskar incitamenten för äldre personer att skaffa en högre utbildning. Detta gäller särskilt för utbildningar som leder till yrken med relativt svag löneutveckling, till exempel arbetsterapeut. Givet att Sverige står inför en generationsväxling inom framförallt offentlig sektor framstår det som olämpligt att försvåra möjligheterna till livslångt lärande, omskolning och vidareutbildning.

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Lena Haglund
Förbundsordförande

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Utredare

E-post:
Uppdaterad: 2014-11-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.