Hoppa till innehåll

2014

2014-11-07 Remissvar | Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel

FSA avstyrker avskaffandet av åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel. FSA anser att förslagen minskar incitamenten för äldre personer att skaffa en högre utbildning. Detta gäller särskilt för utbildningar som leder till yrken med relativt svag löneutveckling, till exempel arbetsterapeut.

2014-08-15 Remissvar | Yrkeskvalifikations-direktivet (SOU 2014:19)

FSA ser ett värde av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och dess ambition att underlätta den fria rörligheten. FSA framför dock synpunkter på de förslag som gäller fortbildning, tillfälligt tillhandahållande av tjänster, språkkunskaper samt informationsutbyte och varningar. FSA förutsätter också att den nordiska överenskommelsen kommer att finnas kvar.

2014-06-26 Remissvar | En samlad kunskapsstyrning (Ds 2014:9)

FSA instämmer i stort med de förslag som lämnas i departementspromemorian "En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst" (Ds 2014:9). I promemorian läggs förslag som syftar till en förbättrad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förslagen ska leda till en stärkt samverkan mellan berörda statliga myndigheter och med kommuner och landsting.

2014-06-18 Remissvar | Förändrad assistansersättning (SOU 2014:9)

FSA tillstyrker författningsförslagen som utredningen lämnar. Utredningen föreslår hur ersättningen kan förändras för att bättre motsvara brukarnas behov och kostnader för assistansen samt hur brukarnas inflytande över ersättningens användning kan stärkas.

2014-04-17 Remissvar | Starka tillsammans (SOU 2013:87)

FSA ställer sig bakom utredningens förslag om en nationell samverkansstruktur mellan en ny nämndmyndighet och sex regionala stödfunktioner för att stödja den kliniska forskningen.

2014-01-16 Remissvar | Vissa skollagsfrågor – del 1

FSA tillstyrker att det i skollagen ska förtydligas att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att nå kunskapskraven ska ges stöd i syfte att så långt som möjligt motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Det framgår tydligt av skollagen att rätten till stöd är kopplad till de kunskapskrav som minst ska uppnås.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.