Hoppa till innehåll

Hälsa - en mänsklig rättighet

Den 7 april var det Världshälsodagen och årets tema var "Hälsa för alla" och "Universal Health Coverage." Det vill säga att alla människor har rätt till hälso- och sjukvård när och där de behöver det, och ingen ska behöva välja mellan en god hälsa och andra nödvändigheter i livet. Och även om vi här hemma har en mer jämlik hälsa än på många andra ställen i världen så står Välfärdssverige inför enorma utmaningar.

En hållbar hälsa är en avgörande faktor i skapandet av ett hållbart samhälle. I dag ser vi en ökande andel sköra äldre, fler som lever länge med kronisk sjukdom och livslång funktionsnedsättning och en ökad psykisk ohälsa i alla ­åldersgrupper. Listan kan göras lång. Hur vi ska få välfärdens resurser att räcka är en fråga vi ställer oss allt oftare. Jag tror dock att de flesta är överens om svaret. Behovet av hälsofrämjande insatser är större än någonsin. I enlighet med FN:s Agenda 2030 måste vi säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

Jag är övertygad om att Sverige på allvar måste börja tänka långsiktigt. Forskning och beprövad ­erfarenhet visar vad som främjar hälsa och vilka ­insatser som är hållbara. Men för att kunna åstadkomma detta måste vi anamma ett hälsofrämjande förhållningssätt i alla sektorer – i skola, i hälso- och sjukvård och omsorg och i det privata näringslivet. Hållbar hälsa måste bli en angelägenhet för hela samhället. Att främja hälsa är en gemensam uppgift.

Fokus måste flyttas från förebyggande av ohälsa till främjande av hälsa – från prevention till promotion. Vi i Sveriges Arbetsterapeuter vet hur vi kan bidra. Vi vet hur arbetsterapeuters kunskap och kompetens kan användas på ett effektivare sätt i skapandet av ett jämlikt och hållbart samhälle. Arbetsterapeuter är en av flera hälsoprofessioner. Vi kan hälsa utifrån vårt egna unika perspektiv på människors aktivitet och delaktighet. Med fler arbetsterapeuter i förskola och skola skulle fler barn och unga kunna vara delaktiga i skolans ­aktiviteter på lika villkor.

Med fler arbets­terapeuter inom företagshälsovården skulle fler kunna få ta del av insatser som främjar aktivitets­balans innan ohälsa uppstår. Med fler arbetsterapeuter inom Migrationsverkets verksamheter skulle nyanländas aktivitetsförmåga kunna främjas, något som skulle förbättra möjligheterna till integration. Med ökat fokus på före­byggande insatser till äldre skulle fler kunna känna sig trygga med att bo hemma längre. Jag skulle naturligtvis kunna fortsätta och ge fler exempel, men det är inte poängen. Det väsentliga som denna uppräkning visar är att arbetsterapeuters kompetens i högre utsträckning behöver finnas där människor finns, ute i samhället – i skolor, på kommunens träffpunkter och på ­arbetsplatser inom privat såväl som ­offentlig verksamhet. Om samhället ska kunna ­utnyttja den fulla ­potentialen av vår kompetens behöver vi i ökad utsträckning finnas på grupp- och samhälls­nivå och framför allt måste människor få ta del av våra insatser innan ohälsa uppkommit. 

Arbetsterapeuters betyd­else för hållbar hälsa behöver ett större utrymme framöver, i den ­offentliga debatten såväl som när Välfärdssverige rustar sig för att anta framtidens utmaningar. Sveriges Arbetsterapeuter är redo att bidra.

Ida Kåhlin
Ordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Den här texten är tidigare publicerad i Arbetsterapeuten nr 1, 2018

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2018-04-10

Kalendarium

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.