Hoppa till innehåll

Kommentar till Hjälpmedelsutredningen

Den 31 maj överlämnade Hjälpmedelsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Många av förslagen är bra och kommer kunna bidra till en ökad likvärdighet gällande hjälpmedelsförskrivning, men det saknas också väsentliga delar.

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar framför allt att utredningen föreslår att det bör finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering i alla kommuner.

För många människor är förskrivning av hjälpmedel för den dagliga livsföringen en avgörande hälso- och sjukvårdsinsats som gör att de kan bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet. Med rätt hjälpmedel kan människor ta del av sina rättigheter i enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Flera olika professioner kan förskriva hjälpmedel för den dagliga livsföringen, men den allra största andelen förskrivs av legitimerade arbetsterapeuter. Som företrädare för Sveriges arbetsterapeuter har vi god insikt i de brister som finns gällande hjälpmedelsförskrivning. En av de allvarligaste bristerna är att vi idag har ett ojämlikt system med stora regionala variationer. För att komma tillrätta med detta anser vi bland annat att fler förskrivare måste anställas inom vård, skola och omsorg för att möta de behov som finns. Därtill måste kontinuerlig kompetensutveckling säkerställas för att upprätthålla förskrivarkompetensen. 

Vi anser också att hjälpmedelssortimentet måste bli jämlikt över landet och kontinuerligt utvecklas så att nya innovationer snabbt kan komma brukare och anhöriga till nytta. Dessutom måste avgifterna kopplade till förskrivning av hjälpmedel bli jämlika, så att den enskildes ekonomiska situation inte påverkar möjligheten att få tillgång till ett hjälpmedel.

Sveriges Arbetsterapeuter har med stort intresse följt regeringens hjälpmedelsutredning, vars arbete bland annat varit att ta fram förslag för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk. 

Vi välkomnar många av förslagen i utredningens slutbetänkande med förhoppningar om att regeringen väljer att förverkliga dessa. Som exempel kan nämnas förslagen om att Socialstyrelsen får i uppdrag att regelbundet följa upp hjälpmedelsförskrivningen, att avgifterna för hjälpmedel regleras så att kostnad ej kan tas ut för barn, för personer som tillhör personkretsen inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och för personer som är 85 år eller äldre, att en definition av hjälpmedel införs i hälso- och sjukvårdslagen samt att skolhuvudmännen ges utökade möjligheter till att erhålla statsbidrag för att förstärka elevhälsan med arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Ett särskilt betydelsefullt förslag är tillägget i hälso- och sjukvårdslagen om att det i kommunens verksamhetsområden som huvudsakligen omfattar rehabilitering bör finnas en medicinsk ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut, MAR. Då en allt större andel av hjälpmedelsförskrivningen idag sker inom den kommunala hälso- och sjukvården anser vi att en MAR-funktion i alla kommuner är avgörande för att öka likvärdigheten gällande hjälpmedel samt för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i hjälpmedelsrelaterade insatser.

Om en likvärdig hjälpmedelsförskrivning ska bli verklighet måste tillgången till kompetens inom hälso- och sjukvården beaktas, det vill säga hur vi långsiktigt ser till att Sverige har tillräckligt många förskrivare med god kompetens. Enligt Sveriges kommuners och landstings kartläggning från 2013 uppskattas att 2000 arbetsterapeuter måste rekryteras mellan år 2013–2022.  Vi är nu mitt i den rekryteringsperioden och verksamhetschefer från hela Sverige vittnar om omfattande svårigheter att tillsätta tjänster. En starkt bidragande orsak är att antalet platser vid arbetsterapeututbildningarna inte motsvarar samhällets behov. 

För att säkerställa likvärdigheten i hjälpmedelsförskrivningen måste de problem som idag finns gällande kompetensförsörjning lösas. Som företrädare för Sveriges arbetsterapeuter vill vi ta vårt ansvar för att bidra till att hitta hållbara lösningar på dessa problem och ser fram mot att diskutera denna fråga vidare med ansvariga politiker, arbetsgivarrepresentanter och lärosäten.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2017-06-01

Kalendarium

Söker du jobb?

Lediga tjänster
Lediga tjänster
Vill du annonsera en ledig tjänst?
Skapa din platsannons här

Senaste numret av Arbetsterapeuten

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.