Hoppa till innehåll

Tre typer av rådgivning

TRE TYPER AV RÅDGIVNINGEnkla rådMed enkla råd menas att du får korta råd om levnadsvanor, oftast isamband med att du besöker hälso- och sjukvården av någon annananledning. Råden är standardiserade, det vill säga formulerade påsamma sätt för alla. Samtalet tar endast några få minuter. Du kan ocksåfå en broschyr med mer information om levnadsvanor.Rådgivande samtalEtt rådgivande samtal är anpassat efter dina specifika förutsättningaroch tar bland annat hänsyn till din ålder, hälsa och risknivå. Detrådgivande samtalet förutsätter en dialog mellan dig och hälso- ochsjukvårdspersonalen. Samtalet kan kompletteras med olika hjälpmedeloch uppföljande besök, telefonsamtal eller mejl.Ett rådgivande samtal tar oftast tio till femton minuter. Det kan iblandingå i ett besök som gäller något annat, och ibland ske vid ett besök därtid särskilt har avsatts för att prata om dina levnadsvanor.Kvalifi cerat rådgivande samtalEtt kvalificerat rådgivande samtal innehåller samma delar som ettrådgivande samtal, men är mer utförligt. Samtalsmetoden är oftastbaserad på en särskild teori och personalen har utbildning i den metodsom används. Exempel är metoder baserade på kognitiv beteendeterapi(KBT) och motiverande samtal (MI).Det kvalificerade rådgivande samtalet är ofta längre än det rådgivandesamtalet och sker vid flera tillfällen. Här är tiden alltid avsatt bara för attprata om dina levnadsvanor.
Enkla råd
Enklare råd är mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer. De kräver ingen särskild uppföljning och kan kompletteras med skriftlig information. De tar mindre än 5 minuter. 
Rådgivande samtal
Rådgvivande samtal är mer av en dialog och anpassat till individen. Samtalen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. Samtalen kan inkludera motiverande strategier. Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än enkla råd. Exempel på verktyg och hjälpmedel är: skriftlig information, nikotinläkemedel, kolmonoxidmätning, förteckning över idrottsföreningar, träningsanläggningar och motionsspår, en receptbok eller en mat- och motionsdagbok, FaR, stegräknare. 
Kvalificerat rådgivande samtal
Kvalificerat rådgivande samtal är ett strukturerat/teoribaserat av särskilt utbildad personal. Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. De kan även inkludera motiverande strategier. De är Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal.

Enkla råd

Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal man har med personen för att kunna kartlägga och uppmärksamma levnadsvanorna. De är en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder. 

Rådgivande samtal

Rådgivande samtal är mer av en dialog och anpassat till individen. Samtalen kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. Samtalen kan inkludera motiverande strategier. Tidsomfattning är vanligen fem till tio minuter. Exempel på verktyg och hjälpmedel är: skriftlig information, nikotinläkemedel, förteckning över idrottsföreningar, träningsanläggningar och motionsspår samt FaR. 

Kvalificerat rådgivande samtal

Kvalificerat rådgivande samtal är ett strukturerat/teoribaserat samtal av särskilt utbildad personal med fördjupade ämneskunskaper. Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel samt särskild uppföljning. De kan även inkludera motiverande strategier. De är tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal och med fler upprepade sessioner.

Ansvarig för sida:

Ulf Lundberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikationsstrateg

E-post:
Uppdaterad: 2013-02-21

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.