Hoppa till innehåll

Kursinnehåll

Här kan du ta del av kursplanen från 2016-2017 som ett exempel på hur det kan se ut.

 

Kursplan

Sveriges Arbetsterapeuters kurs
”Yrkesrollen som specialist” inom ramen för Specialistutbildningen 2016-2017”

Beslutad av Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse 160520

 

Sveriges Arbetsterapeuters kurs ”Yrkesrollen som specialist” är en obligatorisk del omfattande 6 veckor i specialistutbildningen för arbetsterapeuter i enlighet med Sveriges Arbetsterapeuters Specialistordning beslutad av Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 2015.

Mål

Kursen syftar till att arbetsterapeuten skall uppvisa den kunskap och kompetens som krävs för att verka som specialist i arbetsterapi inom valt specialistområde utifrån valda specialistfunktioner.

Delmål

Efter genomgången kurs, ska arbetsterapeuten i yrkesrollen som specialist kunna:

 • Integrera, värdera och dra egna slutsatser utifrån teoretiska och praktiska kunskaper utifrån specialistområdet.
  • Identifiera, analysera och värdera aktuell forskning och evidens inom sitt specialistområde, samt kunna relatera detta till vad det innebär för praxis. 
  • Reflektera över etiska frågeställningar som uppkommer i arbetet som specialist och i specialistrollen samt tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt i enlighet med Sveriges Arbetsterapeuters Etiska kod för arbetsterapeuter.
  • Vägleda och inspirera kollegor till förbättringsarbete och utveckling av arbetsterapi inom specialistområdet.  
  • Analysera och identifiera behov av kompetensut­veckling för att kunna upprätthålla egen specialistkompetens samt identifiera behov av kompetensutveckling inom specialistområdet.
  • Företräda och sprida kunskap inom specialistområdet i olika sammanhang och använda lämplig presentationsmetodik.

Undervisning

Kursen består av fyra kurstillfällen om totalt 7 dagar. I kursen ingår också individuella självstudier samt studieuppgifter.

Självstudierna innebär att kursdeltagaren, utifrån sin individuella studieplan, mellan kurstillfällena fördjupar sina kunskaper inom det specialistområde och de två specialistfunktioner som valts.

Examination

För att bli specialist i arbetsterapi krävs godkänd på samtliga kursmoment:

 • Aktivt deltagande vid samtliga kurstillfällen (obligatorisk närvaro).
 • Genomförda studieuppgifter innan specialistföreläsningen.
 • Godkänd specialistföreläsning. 

Specialistrådet utfärdar efter godkända kursmoment intyg om Specialistexamen.

Specialistföreläsning

Specialistföreläsningen genomförs vid sista kursdagen och under föreläsningen ska kursdeltagaren visa att hen uppfyller kursens mål och delmål – att hen har den kunskap och kompetens som krävs för att verka som specialist i arbetsterapi. 

I specialistföreläsningen ska kursdeltagaren uppvisa:

 • Fördjupad kunskapsnivå i ämnet arbetsterapi relaterat till specialistområde och specialistfunktioner.
 • Fördjupad förmåga till integrering av kunskaper i teori och väl beprövad arbetsterapeutisk erfarenhet inom specialistområde och specialistfunktioner.
 • Fördjupad förmåga att göra egna konklusioner utifrån forskning, evidensbaserad arbetsterapi, praxis och relaterad kunskap utifrån sitt specialistområde, samt kunna relatera detta till vad det innebär för praxis.  
 • Fördjupad förmåga att värdera och reflektera över sin roll som specialist och resurs för andra kollegor. 

Presentationen  

 • Ska vara väl genomförd såväl muntligt som med andra media.
 • Ha en logisk och pedagogisk struktur i framförandet.

Specialistföresläsningen examineras av två examinatorer.

 

Ansvarig för sida:

Ann-Sofie Palmlöv 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Nacka

Organisationssekreterare

E-post:
Uppdaterad: 2017-10-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.