Hoppa till innehåll

Personcentrering

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. För att kunna skapa bättre förutsättningar för en god och jämlik hälso och sjukvård behöver en mer tillgänglig och personcentrerad hälso- och sjukvård främjas och utvecklas. Vi har sammanställt hur arbetsterapi bidrar till en ökad personcentrering och hur vi som förbund skapar förutsättningar för det.

Så bidrar arbetsterapi till personcentrerad hälso- och sjukvård

Gemensamt för arbetsterapi och personcentrerad hälso- och sjukvård är synen på människor som unika personer med olika behov, upplevelser och förmågor, samt med behov av relationer till andra människor för att kunna utvecklas. Det som skiljer personcentrering inom arbetsterapi från personcentrerad hälso- och sjukvård i övrigtär hur arbetsterapeuter, i samspel med personen, använder aktiviteterna som verktyg.

Aktivitet som berättelse

Människor kan berätta om sina upplevelser, förmågor och behov på flera olika sätt och för personer som inte har förmågan eller möjligheten att uttrycka sig verbalt är aktivitet ett viktig tverktyg för att ta del av deras berättelse. Genom aktivitet uttrycker människor sina förmågor, intressen, önskemål och behov. Arbetsterapeuter har en lång tradition av att använda evidensbaserade verktyg för att identifiera berättelsen i aktiviteten. Genom att arbeta med meningsfulla aktiviteter kan vi dessutom bidra till en ömsesidig förståelse och respekt, som är grundenför partnerskapet inom personcentrering.

Instrument och verktyg

Det finns ett flertal evidensbaserade instrument och modeller som arbetsterapeuter använder idagoch som kan användas för att bidra till en personcentrerad hälso- och sjukvård, till exempel Canadian Occupational Performance Measure (COPM), Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) och ADL-taxonomi – en bedömning av aktivitetsförmåga. Instrumenten kan användas som verktyg för att dokumentera ochskapa en helhetsbild av personens delaktighet och upplevelse i de planerade och genomförda insatserna. På så sätt kan personens egen berättelse användas vid planering, genomförande och uppföljning.

Samtliga instrument och information om målgrupper samt validitet och reliabilitet finns att läsa om i förlaget. 

Så skapar förbundet förutsättningar för personcentrering

Kompetensutveckling

Ett personcentrerat förhållningssätt är en grundförutsättning för arbetsterapeutisk professionsutövning,men detta kräver en kontinuerlig möjlighet till reflektion och kompetensutveckling.Vi rustar våra medlemmar genom våra nätverksträffar och vår omfattande kursverksamhet.Till exempel har fler än 3 000 arbetsterapeuter hittills genomgått utbildning i COPM.

Förlag och skrifter

Vi har även ett förlag, medlemstidskriften Arbetsterapeuten, samt den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy, som samtliga publicerar artiklar som berör personcentrering inom arbetsterapi.

Samarbete med brukarorganisationer

Ett aktivt samarbete mellan professionen och de personer som är i behov av arbetsterapeutiska insatser är avgörande för att skapa förutsättningar för personcentrering. Sveriges Arbetsterapeuter har ett brukarråd som består av närmare 20 organisationer, vars representanter företräder personer som av olika anledningar är i behov av arbetsterapeutiska insatser.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2016-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.