Hoppa till innehåll

Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS)

Författare
Helena Hemminggsson, Snaefridur Egilson, Helene Lidström och Gary Kielhofner

Omslag BASBedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola.

Teoretisk grund: Model of Human Occupation (MOHO) och det klientcentrerade förhållningssättet.

Avsedda användare: Arbetsterapeuter, speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan.

Klientmålgrupp/område: Instrumentet är avsett för barn från ungefär 7 år och äldre med funktionsnedsättningar. Denna senaste version av instrumentet har kompletterats med exempel på barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD och Aspergers syndrom) och sociala begränsningar.

Insamlingsmetod: Semistrukturerad invervju.

Instrumentet fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet innehåller 16 frågeområden om vardagliga aktiviteter i skolan, där varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala.

De 16 frågeområdena är:
1. Skriva
2. Läsa
3. Tala
4. Komma ihåg saker
5. Räkna
6. Göra läxor
7. Göra prov
8. Delta i sportaktiviteter
9. Delta i praktiska/estetiska ämnen
10. Delta i klassrummet
11. Umgås/leka på rasten
12. Delta i praktiska rastaktiviteter
13. Åka på studiebesök
14. Få assistans
15. Ha tillgång till skolans lokaler
16. Samarbeta med skolans personal

Följande frågor ställs för varje frågeområde:
• Hur ofta gör du/fungerar det när du ska ...........?
• Har du några anpassningar? Vilka?
• Är du nöjd med hur det fungerar nu?
• Om inte, vad skulle kunna underlätta för dig?

Varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala där eleven och bedömaren tillsammans bestämmer i vilken utsträckning eleven behöver anpassningar eller inte. Elevens behov av assistans samt av anpassningar i klassrum och skolans lokaler ingår också i bedömningen.Samtliga frågeområden belyses utifrån olika tidsperspektiv, där både elevens tidigare erfarenheter och nuvarande önskemål diskuteras.

Validitet och reliabilitet

Studier uppvisar att instrumentet har god validitet och reliabilitet.

Språk

Svenska.
Instrumentet finns även översatt till engelska "The School Setting Interview (SSI)" och säljs i vårt förlag.

Sidor

Manualen innehåller 60 sidor inklusive fallbeskrivningar och instrumentets formulär. En mappning av instrumentet till ICF ingår även.

Pris

340 kr. inkl. moms och porto för medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
272 kr. inkl. moms och porto för studentmedlemmar (endast ett ex./person).
680 kr. inkl. moms och porto för icke medlemmar.

Beställningsansvarig:

 

Telefon: 08-507 488 00


Uppdaterad: 2017-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.